Zmiana języków i grup językowych

 

 1. Podstawą zmiany grupy językowej lub języka obcego przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku         egzaminu klasyfikacyjnego lub testu poziomującego.
 2. Wzór wniosku o zmianę grupy językowej lub języka obcego zawiera załącznik nr 1.
 3. Wzór karty zgody do zmiany grupy językowej lub języka obcego zawiera załącznik nr 2.
 4. Wniosek wypełnia uczeń.
 5. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest Rodzic lub opiekun prawny.
 7. Wniosek o zmianę języka obcego (*) lub zmianę grupy językowej powinien być złożony w terminie od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego na dziennik podawczy w  sekretariacie szkoły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Prawo do rezygnacji z nauki w grupie DSD przysługuje tylko:
  a) uczniowi klasy I, jeśli wniosek został złożony przez nauczyciela uczącego w danej grupie
  b) na wniosek ucznia, nie wcześniej jednak niż po roku nauki. Wniosek o zmianę języka od kolejnego roku szkolnego powinien zostać złożony przez ucznia w terminie 1-15 czerwca.
 9. Wnioski o zmianę grupy językowej lub języka obcego rozpatrywane są w terminie od 16 czerwca do końca danego roku szkolnego.
 10. W ostatnim dniu nauki w roku szkolnym uczeń ma obowiązek odebrać z sekretariatu informację, czy przeniesienie jest możliwe i jeśli decyzja jest pozytywna, odebrać zakres materiału do egzaminu klasyfikacyjnego/testu poziomującego.
 11. Zapisy w pkt. 7 – 10 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje obecny nauczyciel języka obcego lub wychowawca klasy za zgodą ucznia pełnoletniego lub rodzica \     opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.
 12. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody do zmiany języka lub grupy językowej odpowiada wychowawca.
 13. Zmiana grupy językowej na grupę o wyższym poziomie zaawansowania może odbywać się na wniosek ucznia lub nauczyciela \ wychowawcy.
 14. Uczeń może złożyć wniosek o zmianę grupy językowej na wyższą grupę językową, jeżeli na koniec roku otrzymał z danego języka obcego ocenę co najmniej bardzo        dobrą.
 15. Zmiana grupy językowej na niższą grupę językową możliwa jest tylko z rekomendacji nauczyciela.
 16. Nauczyciel języka obcego może zaproponować przeniesienie ucznia z grupy wyższej do niższej jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki nie do nadrobienia w  danej grupie.
 17. W przypadku zmiany grupy językowej z wyższej na niższą, ucznia nie obowiązuje test poziomujący.
 18. W przypadku zmiany grupy językowej na wyższą grupę językową uczeń obowiązkowo zdaje test poziomujący.
 19. Zmiana grupy językowej na wyższą jest możliwa, jeżeli uczeń otrzymał z testu poziomującego minimum 75% możliwych do zdobycia punktów.
 20. W przypadku zmiany języka obcego na inny język obcy uczeń obowiązkowo zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 21. Zmiana języka obcego na inny język obcy jest możliwa, jeśli uczeń otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę co najmniej dostateczną.
 22. Testy poziomujące oraz egzaminy klasyfikacyjne z języków obcych odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.
 23. Do momentu otrzymania przez ucznia wyniku z egzaminu klasyfikacyjnego lub testu poziomującego uczeń pozostaje w dotychczasowej grupie.
 24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania dotyczącymi egzaminów klasyfikacyjnych, zawartymi w Statucie szkoły.
 25. Po egzaminie klasyfikacyjnym lub teście poziomującym uczeń ma obowiązek w dniu 1 września zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu uzyskania informacji na temat  wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub testu poziomującego oraz numeru nowej grupy językowej.
 26. Po egzaminie klasyfikacyjnym lub teście poziomującym przewodniczący danego zespołu językowego lub osoba przez niego upoważniona wpisuje do karty zgody numer nowej grupy językowej i przekazuje kartę zgody wraz z wnioskiem do wicedyrektora szkoły odpowiedzialnego za archiwizację dokumentacji szkolnej.
 27. Zmiany w e-dzienniku dokonuje administrator systemu na podstawie informacji od przewodniczącego danego zespołu językowego lub osoba przez niego upoważniona.

 

(*)-nie dotyczy grup DSD

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 lipca 2015 roku

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Aktualnie online: 10
Dzisiaj: 235
W tym tygodniu: 3318
W sumie: 5008719

bip