Zmiana klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

Regulamin zmiany klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku czynności sprawdzających wiedzę ucznia.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2.
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, jest możliwa tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 30 września.
16. Uczniowie klas II i III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
17. Uczniowie klas I i II składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia nie później niż do końca I okresu klasy II. Uczniowie składają wniosek dotyczący zmiany uzupełnienia nie później niż w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.
18. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
19. Zmiana rozszerzenia / uzupełnienia jest możliwa gdy spełnione są łącznie 3 warunki:
– zmiana odbywa się w  okresie, w którym rozpoczęła się nauka przedmiotu,
– odejście ucznia nie spowoduje rozwiązania grupy, z której uczeń chce zrezygnować,
– uczeń nadrobił różnice programowe.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna TMP–0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
26. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 3 Rady Pedagogicznej nr 5/01/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r


Regulamin zmiany klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

Wersja obowiązująca w okresie 1.09.2017 – 29.01.2019

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku czynności sprawdzających wiedzę ucznia.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2.
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, jest możliwa tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 30 września.
16. Uczniowie klas II i III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
17. Uczniowie klas I i II składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia / uzupełnienia nie później niż w ciągu  trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.
18. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
19. Zmiana rozszerzenia / uzupełnienia jest możliwa gdy spełnione są łącznie 3 warunki:
– zmiana odbywa się w  okresie, w którym rozpoczęła się nauka przedmiotu,
– odejście ucznia nie spowoduje rozwiązania grupy, z której uczeń chce zrezygnować,
– uczeń nadrobił różnice programowe.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna TMP–0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
26. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 czerwca 2017 roku, obowiązuje od 1.09.2017.


Do 31 sierpnia 2017 roku obowiązują następujące zasady:

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wymagany.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w sekretariacie szkoły, drugi z pieczątką szkoły odbiera uczeń i przekazuje wychowawcy.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, możliwa jest tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 15 października oraz od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego.
16. Uczniowie klas II składają wniosek o zmianę klasy w terminie od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego.
17. Uczniowie klas III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
18. Uczniowie klas II i III składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia / uzupełnienia w terminie do końca września danego roku szkolnego lub nie później niż w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
19. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna
TMP-0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Wnioski o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia rozpatrywane są w terminie od 16 czerwca do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym oraz w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
26. W ostatnim dniu nauki w roku szkolnym lub w 6 dniu roboczym od daty złożenia wniosku, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie, uczeń ma obowiązek odebrać od wicedyrektora szkoły odpowiedzialnego za dokumentację informację, czy przeniesienie do innej klasy / grupy jest możliwe i czy odbędzie się egzamin sprawdzający. Jeżeli planowany jest egzamin sprawdzający, uczeń odbiera również zakres materiału do egzaminu.
27. Egzaminy sprawdzające, z zastrzeżeniem pkt 19, odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia oraz w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o teście sprawdzającym, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
28. Egzaminy sprawdzające przeprowadzane są gdy:
– uczeń wnioskuje o zmianę przedmiotu na inny w rozszerzeniu i uzupełnieniu,
– uczeń wnioskuje o zmianę klasy matematycznej na klasę M+ lub klasę ogólną na matematyczną.
29. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel grupy, do której uczeń zamierza się przenieść, a następnie przekazuje jego wynik wicedyrektorowi odpowiedzialnemu za dokumentację szkolną.
30. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego, uczeń pozostaje w dotychczasowej grupie.
31. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
32. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 roku.

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Aktualnie online: 19
Dzisiaj: 1350
W tym tygodniu: 3458
W sumie: 4995331

bip