RODO-klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest II Liceum Ogólnokształcące z siedzibą ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków.

Podane nam dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Informujemy, że:

– mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

– podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

– mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

– konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

– podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa.

– dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD):

Anna Borowczak

e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Adres siedziby IOD – ul. Sarego 4, 30-047 Kraków

tel.+ 48 12 616 84 09; tel. kom +48 532 159 021