Wypadek na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia na terenie szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) – rozdz. 4

1. Pracownik szkoły, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był jego świadkiem, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Do czasu przyjazdu odpowiednich służb, dyrektor szkoły lub jego zastępca lub upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły zabezpiecza miejsce wypadku.

2. Następnie powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, który uległ wypadkowi, dyrektora szkoły lub jego zastępcę, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców.

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły, zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

5. Dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację, w tym protokół powypadkowy. (załącznik nr 1).

6. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

1) Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w pkt 6, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3) Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

4) W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole.

7. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

1) poszkodowanego pełnoletniego;

2) rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego małoletniego.

Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów prawnych).

8. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.

9. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

10. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

11. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w pkt. 7 ust.1, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

1) Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

2) Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.

3) Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: a)) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

13. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor szkoły.

14. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 6
Dzisiaj: 604
W tym tygodniu: 2959
W sumie: 4959024

bip