Drodzy Ósmoklasiści!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024

Klasa 1A matematyczno-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o naukę: Elementów analizy matematycznej, Elementów algebry z teorią liczb, Metod dowodzenia twierdzeń. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D. Od roku szkolnego 2023/2024 planowane jest uruchomienie Uniwersyteckiego Fakultetu Matematycznego pod patronatem UJ.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Klasa pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Chętni uczniowie mogą uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym i w warsztatach na Wydziale Geografii  oraz Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje również możliwość udziału w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych. Treści przedmiotu Biznes i Zarządzanie (zakres rozszerzony) realizowane są w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Ekonomicznego oraz przedmiotu uzupełniającego. Więcej na temat klasy tutaj

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Nauczyciele matematyki przygotowują uczniów do udziału w konkursach takich jak: Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Kangur, NABOJ Matematyczny, Jagielloński Turniej Matematyczny, Konkurs o Złoty indeks PK. Program nauczania matematyki wzbogacony jest o trzy uzupełnienia: Elementy algebry z teorią liczb, Elementy analizy matematycznej, Metody dowodzenia twierdzeń. Przedmioty te dają uczniowi ponadprogramową wiedzę i umiejętności pozwalające realnie myśleć o sukcesach w wymagających konkursach matematycznych takich jak Olimpiada Matematyczna. Przygotowują również ucznia do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. Ponadto uczniowie biorą udział w popularnonaukowych wykładach i warsztatach matematycznych.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia odbywają się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1H medialno-prawna
Klasa pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.
Aby uczniowie klasy medialno-prawnej poszerzali wiedzę oraz rozwijali zainteresowania, proponujemy:
Cykliczne zajęcia z wykładowcami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regularne warsztaty artystyczno-aktorskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sobieski Parlament
Szkolne Koło Debat, które daje możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania
Uczestnictwo w spotkaniach kulturalnych w ramach projektu „Kraków Miasto Literatury UNESCO”
Spektakle w Teatrze Słowackiego połączone z dyskusjami o sztukach w ramach Klubu Wyspiańskiego działającego przy bibliotece szkolnej
Przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów, np.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Przygotowanie do wielu konkursów fotograficznych, recytatorskich i literackich we współpracy z biblioteką szkolną
Udział w bieżących wydarzeniach kulturalnych, np.: Targach Książki, spektaklach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi osobami, seansach filmowych

Klasa 1I
Klasa matematyczno-biologiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: biotechnologia, biogospodarka, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia.

Języki obce
Języki obce (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język łaciński) nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD I (kl. 1d, 1e, 1f, 1g, 1i) oraz DSD II (kl. 1a, 1b, 1c, 1h)

System rekrutacji Omikron nie rozróżnia DSD I i DSD II. Kandydaci do grup językowych są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór klas, w których realizowany jest program DSD.

   DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest programem niemieckiego rządu. Jego realizacja ma miejsce w niektórych polskich szkołach. Egzaminy DSD I i DSD II są niemieckimi egzaminami państwowymi,przeprowadzanymi tylko w akredytowanych szkołach na całym świecie. Egzaminy są bezpłatne.

   Nauka języka niemieckiego w programie DSD I odbywa się od początku, kończy ją egzamin na poziomie B1. Najlepsi uczniowie po zdaniu go będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu DSD II. Program DSD II jest kontynuacją DSD I, przewidzianym nie tylko dla uczniów, którzy go już zdali. DSD II jest egzaminem zdawanym na poziomie B2/C1 w pierwszym okresie ostatniego roku nauki w liceum.  Poziom C1 uprawnia do studiowania w Niemczech bez konieczności odbycia tzw. semestru zerowego, na którym student uczy się tylko języka niemieckiego. Niektóre uczelnie wyższe akceptują też egzamin DSD II na poziomie B2.

   II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością w egzaminie DSD I (na poziomie B1) i DSD II (na poziomie C1).

Przewidujemy również możliwość nauki języka łacińskiego jako drugiego języka w przypadku zgłoszenia liczby uczniów wymaganej do uruchomienia grupy.

Informacje dodatkowe

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d, 1i realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka


Drodzy Ósmoklasiści!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023!

Klasa 1A matematyczno-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o naukę: Elementów analizy matematycznej, Elementów algebry z teorią liczb, Metod dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Wydział Geografii i Geologii UJ. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ. Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia mogą odbywać się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH.

Klasa 1H medialno – prawna
Do klasy medialno-prawnej zapraszamy uczniów, którzy interesują się prawem, mediami, stosunkami międzynarodowymi, historią, kulturą, literaturą, filozofią. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania oraz projekt edukacyjny Sobieski Parlament. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach medialnych, prawnych, społecznych. W ramach współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka polskiego. Chętni uczniowie będą mogli dodatkowo uczestniczyć w zajęciach podstaw prawa.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Chętni uczniowie mogą realizować naukę języka niemieckiego na poziomie DSD I (klasa 1d, 1e, 1f, 1g) lub DSD II (klasa 1a, 1b, 1c, 1h)

   System rekrutacji Omikron nie rozróżnia DSD I i DSD II. Kandydaci do grup językowych są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór klas, w których realizowany jest program DSD.

   DSD (Deutsches Sprachdiplom) jest programem niemieckiego rządu. Jego realizacja ma miejsce w niektórych polskich szkołach. Egzaminy DSD I i DSD II są niemieckimi egzaminami państwowymi,przeprowadzanymi tylko w akredytowanych szkołach na całym świecie. Egzaminy są bezpłatne.

   Nauka języka niemieckiego w programie DSD I odbywa się od początku, kończy ją egzamin na poziomie B1. Najlepsi uczniowie po zdaniu go będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu DSD II. Program DSD II jest kontynuacją DSD I, przewidzianym nie tylko dla uczniów, którzy go już zdali. DSD II jest egzaminem zdawanym na poziomie B2/C1 w pierwszym okresie ostatniego roku nauki w liceum.  Poziom C1 uprawnia do studiowania w Niemczech bez konieczności odbycia tzw. semestru zerowego, na którym student uczy się tylko języka niemieckiego. Niektóre uczelnie wyższe akceptują też egzamin DSD II na poziomie B2.

   II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością w egzaminie DSD I (na poziomie B1) i DSD II (na poziomie C1).

  Wymiar nauki języka niemieckiego w grupach DSD I DSD II wynosi 6 godzin tygodniowo przez 4 lata. Drugim językiem do wyboru mogą być język angielski, hiszpański lub francuski

Informacja dodatkowa

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka


Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022!

Klasa 1A matematyczo-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest,  Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Nauka przedmiotu ekonomia w praktyce odbywa się z użyciem Branżowych Symulacji Biznesowych.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie „O Złoty Indeks PK”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ. Dla najlepszych uczniów proponujemy zajęcia laboratoryjne z zakresu chemii analitycznej oraz chemii fizycznej. Planowane ćwiczenia mogą odbywać się w salach laboratoryjnych WIMiC w ramach współpracy naszej szkoły z AGH.

Klasa 1H prawnicza
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Program DSD realizowany jest w klasach: 1a, 1b, 1c, 1h.

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka

 

Zapraszamy Was do śledzenia naszej strony (również zakładki Rekrutacja)

Trzymamy mocno kciuki za wyniki Waszych sprawdzianów ósmoklasisty i serdecznie zachęcamy do wyboru naszego Liceum

Powodzenia i do zobaczenia!


Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1A matematyczo-fizyczno-informatyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w salach laboratoryjnych AGH. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze informatyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych AGH. Zajęcia z informatyki odbywają się w szkolnej pracowni Druku 3D.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ.  Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim będą mogli uczestniczyć w zajęciach  laboratoryjnych organizowanych na Wydziale Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiów przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak matematyka i język angielski. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne. Klasa jest objęta patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, co umożliwia uczniom udział w wernisażach i warsztatach organizowanych przez te uczelnie. W klasie prowadzone są programy międzynarodowe etwinning i Erasmus+, dające młodzieży możliwość współpracy z rówieśnikami z innych krajów, zarówno w projektach online, jak i wymianach międzynarodowych, podczas których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe innych narodów.

Klasa 1F matematyczno-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Ponadto chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze fizyka czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1G matematyczno-biologiczno-chemiczna
Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze biologia czyli zajęciach on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ.

Klasa 1H prawnicza
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacji prawnej prowadzonych przez pracowników Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwenci tej klasy najczęściej kontynuują edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest w klasach: 1A, 1B, 1C, 1H

W klasach 1a, 1b, 1c, 1d realizowana jest muzyka, w klasach 1e, 1f, 1g, 1h plastyka


Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Profile planowanych klas dla absolwentów gimnazjum

Klasa 1a matematyczna (M+)
1)  program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Wiemy, że nasi uczniowie nie zadawalają się planem minimum – uzupełnienia te są doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z matematyki poza ramy maturalne.
2)  dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej.
3) od roku szkolnego 2017/2018, w ramach porozumienia zawartego z Uniwersytetem Jagiellońskim, funkcjonuje  fakultet matematyczno-informatyczny przeznaczony dla uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie. W ramach fakultetu uczniowie uczestniczą w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich oraz programie zindywidualizowanej opieki (tutoringu). W tym roku szkolnym do udziału w tych prestiżowych zajęciach zakwalifikowana została czwórka naszych uczniów.
4) nasza nieszablonowa oferta umożliwia wybór trzeciego rozszerzenia spośród: informatyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego. Tworzymy przestrzeń do rozwoju i wymiany doświadczeń – różnorodność zainteresowań naszych uczniów wpływa na ich wzajemny rozwój i poszerzenie horyzontów.
5) najlepsi uczniowie, wybierający rozszerzenie z chemii, w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii, będą mogli uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii (w klasie II) oraz Zadania laboratoryjne z chemii (w klasie III). Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu w różnego typu zawodach chemicznych. Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania.

Klasy 1b i 1c biologiczno-chemiczne oraz 1g matematyczna
Klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii i biologii przygotowują ucznia do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych, inżynierskich i pedagogicznych. Absolwenci  tych klas mogą aplikować między innymi na takie kierunki studiów jak : medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia i zdrowie publiczne, rehabilitacja, fizjoterapia, biotechnologia, weterynaria, biologia, chemia, chemia medyczna, inżynieria biomedyczna, psychologia, chemia przemysłowa, chemia budowlana oraz inne kierunki przyrodnicze. Rozszerzony program nauczania chemii  można dodatkowo poszerzać wybierając przedmiot uzupełniający Elementy chemii fizycznej. W czasie roku szkolnego organizowane są dodatkowe wyjścia naukowo-dydaktyczne do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutu Chemii UJ. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ”O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Najlepsi uczniowie klasy c w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii, będą mogli
uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii (w klasie II) oraz Zadania laboratoryjne z chemii (w klasie III). Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu w różnego typu zawodach chemicznych. Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania.

Klasa 1d ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 1 i 2) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiowania przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych, prawniczych i technicznych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Klasa 1e artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak: historia sztuki, historia, matematyka, języki obce. Od wielu lat wyniki egzaminu maturalnego z tych przedmiotów są w naszej szkole bardzo wysokie. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom plastycznie uzdolnionej młodzieży i stworzyliśmy warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko artystycznego ale i intelektualnego. Profil ten to idealny wybór dla osób pragnących studiować w przyszłości architekturę, historię sztuki, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na UJ, kulturoznawstwo, wszystkie kierunki na Akademii Sztuk Pięknych oraz w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Klasa architektoniczno- artystyczna stanowi ciekawą alternatywę dla innych profili, gdyż umożliwia naukę na poziomie rozszerzonym zarówno z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) jak i humanistycznych (historia sztuki, historia, język polski, języki obce). W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych czy polonistycznych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne.

Klasa 1f matematyczno-geograficzna (GEO+)
Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym. Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Geograficznym w szkole funkcjonuje Klub Młodego Pasjonata Geografii. Działalność Klubu jest realizowana w różnych formach i ma na celu pobudzić zainteresowanie młodzieży zagadnieniami geograficznymi, geografią jako dyscypliną naukową oraz przyszłym kierunkiem studiów. Formy działalności Klubu obejmują: wykłady i prelekcje tematyczne, warsztaty laboratoryjne na terenie uczelni oraz wycieczki terenowe. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ponadto dla chętnych prowadzone jest Kółko geograficzne, na którym nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH oraz innych konkursów, również międzynarodowych np. Młodzież w lasach Europy.
Laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia, podobnie jak z matematyki, chemii czy fizyki jest przyjmowany na dowolny kierunek studiów na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Klasa 1h humanistyczna
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II (6 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III). Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest w klasach: 1e, 1f, 1g, 1h.

Uzupełnienia obowiązkowe
Uzupełnienie obowiązkowe wynikające z przepisów edukacyjnych realizowane jest wymiarze 2 godzin tygodniowo (przez dwa semestry klasy drugiej i trzeciej) – minimum 120 godzin w całym cyklu nauczania.
1. Historia i społeczeństwo – dla tych uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym .
2. Przyroda – dla tych uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia.
3. Uczniowie, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym i ani jednego z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, zobowiązani są do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych: historia i społeczeństwo oraz przyroda.
4. Uczniowie, którzy realizują historię w zakresie rozszerzonym i jeden z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, nie są zobowiązani do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych historia i społeczeństwo oraz przyroda. W takim przypadku uczniowie muszą wybrać większą ilość uzupełnień obowiązkowych zgodnie z siatką godzin.

Dodatkowe przedmioty uzupełniające
Ilość obowiązkowych uzupełnień dodatkowych (w ilości od 0 do 3) zależy od wybieranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i wynika z obowiązujących przepisów. Ponadto uczniowie kierując się swoimi zainteresowaniami będą mogli wybrać dodatkowe uzupełnienia w ilości 0-3, wtedy są one realizowane jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Uczeń wybiera uzupełnienia z listy:
– Język angielski konwersatorium z elementami kultury krajów anglojęzycznych (dotyczy tylko uczniów realizujących język angielski w zakresie podstawowym)
– Elementy analizy matematycznej
– Elementy algebry z teorią liczb
– Elementy chemii fizycznej (tyko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z chemii)
– Elementy historii literatury
– Elementy historii sztuki
– Elementy muzyki
– Ekonomia w praktyce
– Język łaciński medyczny
– Podstawy prawa


Profile planowanych klas dla absolwentów szkół podstawowych w rok szk. 2019/2020

Klasa 1A matematyczo-fizyczna
Program nauczania matematyki wzbogacony o trzy uzupełnienia: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Dla najlepszych uczniów z rozszerzeniem z informatyki oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej.

Klasa 1B matematyczno-fizyczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy B (oraz C)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii, będą mogli uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii  (w klasie II) oraz Zadania laboratoryjne z chemii (w klasie III).  Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu  w różnego typu zawodach chemicznych.  Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych.

Klasa 1C matematyczno-biologiczno-chemiczna
Najlepsi uczniowie klasy C (oraz B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w salach laboratoryjnych Wydziału Chemii, będą mogli uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii  (w klasie II) oraz Zadania laboratoryjne z chemii (w klasie III).  Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu  w różnego typu zawodach chemicznych.  Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

 Klasa 1D ekonomiczno-menedżerska
Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo (w klasie 2 i 3) siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i odbywają się w budynku II LO.  Ramowy program  fakultetu UEK dostępny jest tutaj.  Ponadto chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli lekcjach przedsiębiorczości on-line, prowadzonych przez pracowników naukowych UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiowania przede wszystkim na kierunkach  ekonomicznych i prawniczych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych. Podczas wszystkich lekcji podstaw przedsiębiorczości wykorzystywana jest nowoczesna technologia informacyjno-komunikacyjna. Podczas wycieczki szkolnej uczniowie zwiedzają GPW,  Centrum Pieniądza NBP oraz SGH w Warszawie. Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Klasa 1E artystyczno-architektoniczna
Profil artystyczno-architektoniczny powstał w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę  w rozszerzonym zakresie z przedmiotów takich jak: historia sztuki, historia, matematyka, języki obce. Od wielu lat wyniki egzaminu maturalnego z tych przedmiotów są w naszej szkole bardzo wysokie. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom plastycznie uzdolnionej młodzieży i stworzyliśmy warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko artystycznego ale i intelektualnego. Profil ten to idealny wybór dla osób pragnących studiować w przyszłości architekturę, historię sztuki, Międzywydziałowe Studia Humanistyczne na UJ, kulturoznawstwo, wszystkie kierunki na Akademii Sztuk Pięknych oraz w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym. W klasie tej szczególnie dbamy o rozwój artystyczny i kulturalny uczniów, poprzez ich udział w warsztatach plastycznych, architektonicznych, teatralnych czy polonistycznych. Uczniowie częściej niż inni biorą udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, Olimpiadzie Artystycznej, w spacerach zabytkoznawczych, lekcjach muzealnych,  wernisażach i warsztatach organizowanych przez uczelnie artystyczne.

Klasa 1F matematyczno – geograficzna
Profil matematyczno-geograficzny w 4-letnim Liceum to wyjątkowa klasa, dla młodych geografów oraz tych, którzy pragną  rozwijać swoje zdolności pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie. W ramach współpracy z UJ chętni uczniowie uczestniczą w projekcie  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej czyli biorą udział w zajęciach z geografii on-line, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin geografii. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym utworzony został Uniwersytecki Fakultet Geograficzny, który umożliwia udział w zajęciach geografii  w Instytucie Geografii, połączonych  ze  studenckimi praktykami terenowymi. Nasi uczniowie mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na polu geograficznym. Są  co roku laureatami i finalistami Olimpiady Geograficznej lub Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z dziedziny geografii z elementami geologii oraz licznych konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Mamy nowocześnie wyposażone 2 pracownie geograficzne, w których panuje prawdziwie geograficzna atmosfera. Geografia to również wycieczki i zajęcia terenowe. Rok temu  zorganizowana została  m.in. wycieczka do Włoch na Wezuwiusz. W naszej szkole działa Kółko Górskie oraz Klub Młodego Pasjonata Geografii. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Oprócz geografii uczniowie  rozszerzają w tej klasie matematykę oraz historię  lub język angielski.

Klasa 1G biologiczno-chemiczna
Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie realizując program innowacji pedagogicznej  z chemii. Najlepsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w  zajęciach laboratoryjnych  na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: w klasie drugiej z analizy jakościowej, a w klasie trzeciej z analizy ilościowej oraz chemii fizycznej. Propozycja ta kierowana jest  do młodzieży zainteresowanej chemią doświadczalną oraz przygotowującej się do olimpiad i konkursów chemicznych. Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć również w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP. Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych. Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Klasa 1H humanistyczna
Do klasy humanistycznej zapraszamy uczniów, którzy interesują się kulturą, literaturą, filozofią, sztuką. Ciekawym dopełnieniem programu jest „Szkolne Koło Debat”, dające możliwość poznania i opanowania zasad retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego przemawiania. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych wyższych uczelni.

Języki obce nowożytne
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II. Nauka języka niemieckiego DSD II możliwa jest we wszystkich klasach 4-letniego liceum.

Dodatkowe informacje
W klasach 1A, 1B, 1C, 1D realizowany jest przedmiot filozofia. Uczniowie klas 1E, 1F, 1G, 1H uczestniczą w zajęciach z plastyki.


 

Oferty edukacyjne liceum w poprzednich latach

2018/2019

2017/2018

2016/2017