Wykład dr. Marcina Spórny na temat 72 Absolwentów – ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 17 kwietnia br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Środa archiwalna” w trakcie którego dr Marcin Spórna przedstawił wyniki swoich badań na temat losów 72 absolwentów III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, dzisiaj II Liceum – ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dr Marcin Spórna przedstawił wybrane sylwetki absolwentów III Gimnazjum – ofiar sowieckiego ludobójstwa, przybliżył postać i zasługi dla zachowania spuścizny katyńskiej dr. Jana Zygmunta Robla i jego szkolnego kolegi mjr. Antoniego Hniłki – absolwentów III Gimnazjum, a także opowiedział o podejmowanych wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie działaniach mających na celu upamiętnienie absolwentów Gimnazjum – ofiar Zbrodni Katyńskiej. Spotkanie poprowadził pan Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Debata w Instytucie Pileckiego z udziałem naszych nauczycieli

Obecny rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń edukacyjnych nie tylko w szkolnych murach. W marcu nasi  nauczyciele: Małgorzata Ścibior-Szeremeta oraz Sławomir Bielecki w marcu wzięli udział w dyskusji na temat realizacji podstawy programowej, na którą zaproszeni zostali przez Instytut Pileckiego w Warszawie. Rozmowa dotyczyła włączenia „Raportu Witolda” do treści omawianych na lekcjach j. polskiego oraz historii. Poruszono również problemy związane z realizacją podstawy programowej oraz zainteresowania uczniów historią, a zwłaszcza tematyką II wojny światowej.

Archiwalna środa. Zawsze wierni Polsce. Absolwenci III Gimnazjum w Krakowie – Kraków, 17 maja 2023

Krakowski Oddział IPN zaprasza na spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Dunajewskiego 8 pt. „Zawsze wierni Polsce. Absolwenci III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące). Wokół jubileuszu 140-lecia powstania szkoły.”

Źródło: NAC. Tablica poległych uczniów i absolwentów szkoły 1914-1920

We wrześniu tego roku przypada 140. rocznica założenia III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, obecnie II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Jest to jedno z najważniejszych miejsc na edukacyjnej mapie Polski, które ukształtowało wielu wybitnych i wyjątkowych synów Ojczyzny. Są to postacie znane z kart wielkiej historii, np.: Aleksander hrabia Skrzyński – premier rządu II Rzeczypospolitej, ministrowie, generałowie, liczni dyplomaci, jeszcze liczniejsi prawnicy, lekarze, artyści, sportowcy (z uczestnikami igrzysk olimpijskich na czele), duchowni i wielu innych. Należy wspomnieć o uczestnikach niemal wszystkich kampanii obu wojen światowej, zmagań o niepodległość i granice, Powstania Warszawskiego oraz o osobach należących do podziemia niepodległościowego po 1945 r. Niemal wszystkich wyróżniała służba dla Polski. Ceną, jaką przyszło im zapłacić za wierność Rzeczypospolitej, była często śmierć na polach bitew, w obozach zagłady czy innych miejscach kaźni, więzienia, represje.

Dr Marcin Spórna, historyk, wieloletni nauczyciel II LO, przedstawi stan badań nad historią szkoły. Spotkaniu będzie towarzyszyć bogato ilustrowana prezentacja multimedialna.

Spotkanie poprowadzi Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja


3 maja 2022 roku obchodzimy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Klasy 3R oraz 2b przygotowały plakaty historyczne, quiz wiedzy o Konstytucji 3 Maja oraz zaproponowały obejrzenie specjalnego filmu z ożywionymi obrazami historycznymi. Opieka prof. Urszula Batorska i prof. Małgorzata Sobolewska.

Zapraszamy do skorzystania z kodu QR i zapoznania się z materiałem filmowym.

Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego za rok 2020 dla dr Olgi Błyskal

Dr Olga Błyskal – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum Ogólnokształcącym – została laureatką Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego za rok 2020. Wyróżnienie to przyznawane jest od 12 lat przez Polskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z prezydentem Krakowa. Otrzymują je krakowscy nauczyciele mogący pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii oraz kultury Krakowa.

Nagroda upamiętnia Tadeusza Słowikowskiego, wybitnego akademika, popularyzatora historii, dydaktyka i przyjaciela młodzieży, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Swoją pracą badawczą i dydaktyczną położył on wielkie zasługi dla kształcenia pokoleń historyków i nauczycieli historii, a także dla formowania świadomości i kultury historycznej współczesnych Polaków. Nagroda jego imienia jest okazją do wyróżnienia tych nauczycieli historii, którzy wyznaczają wysokie standardy nauczania tego przedmiotu, stosują niekonwencjonalne, autorskie metody, a przede wszystkim – potrafią zaciekawić uczniów i zachęcić ich do zgłębiania przeszłości.

Tegoroczna laureatka dr Olga Błyskal wykłada historię w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Prowadzi też zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła historię i archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako badaczka specjalizuje się w historii starożytnego Rzymu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ma stopień nauczyciela dyplomowanego, w ciągu dekady pracy w szkole zgromadziła spory dorobek dydaktyczny, na koncie ma też szereg autorskich projektów, które cieszą się popularnością wśród uczniów.

Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, z którym realizuje projekty skierowane do młodzieży: Świadkowie Historii, Sobieski Parlament, Krakowski Parlament Młodzieży. Inicjatywy te służą m.in. budowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych, rozwijaniu umiejętności dyskusji i konstruktywnej krytyki (np. Sobieski Parlament, podczas którego licealiści wcielają się w posłów i przygotowują projekty ustaw w odpowiedzi na konkretny problem) – a to wartości bliskie laureatce. Współpracuje też z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców i jest sędzią turniejowym Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. W II LO prowadzi Szkolne Koło Debat.

Bardzo aktywnie działa też na polu dydaktyki historii – jako nauczyciel ćwiczeniowy na Uniwersytecie Pedagogicznym dzieli się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym ze studentami, kształtując kolejne pokolenia nauczycieli historii. Podczas lekcji pokazowych, miniwarsztatów, hospitacji czy pracy nad konspektami doradza im, jak ustrzec się błędów, które czyhają na młodego nauczyciela.

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce przy współpracy z m.in. z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego Pani Olga prowadziła panel związany z debatami oksfordzkimi.

Swoim uczniom dr Olga Błyskal przybliża także historię Krakowa – w tym roku w formie wirtualnych spacerów, zamiast zajęć terenowych. Znana jest z niekonwencjonalnych metod przekazywania wiedzy. Prowadzi m.in. zajęcia „Film w historii, historia w filmie”, w ramach których odbywają się projekcje poprzedzone wprowadzeniem w historię epoki czy danych wydarzeń (okrągła rocznica koronacji Władysława Łokietka w 2020 r. dała asumpt do przyjrzenia się serialowi Korona Królów i twórczości Elżbiety Cherezińskiej). Najnowsza propozycja dla uczniów to projekt „Moda przemija, styl pozostaje”, czyli opowieść o tym, jak w strojach i wnętrzach przejawia się duch danych epok, czy dekad, jeśli mowa o czasach nam bliższym.

Wiele czasu i uwagi dr Olga Błyskal poświęca na dodatkowe zajęcia dla maturzystów i uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jest przewodniczącą szkolnej komisji Olimpiady Historycznej, rokrocznie zgłasza do tych zawodów kilkoro uczniów. Podopieczni laureatki osiągają bardzo dobre wyniki na maturze z historii i WOS-u. Żywiołowe lekcje, duże porcje ciekawostek, dodatkowe materiały, kreatywność w przekazywaniu wiedzy – to cechy, które według uczniów charakteryzują zajęcia prowadzone przez laureatkę.

Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego została ustanowiona w 2009 r. przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Krakowa. Od tego czasu przyznawana jest corocznie jednemu nauczycielowi krakowskich szkół ponadpodstawowych na podstawie osiągnięć zakończonego roku (szkolnego), z uwzględnieniem całokształtu działalności w latach poprzednich.

Prof. Sławomir Bielecki odznaczony Medalem „Pro Patria”


W dniu 26.09 2020 profesor Sławomir Bielecki na wniosek Kuratorium Oświaty w Krakowie został uhonorowany medalem „Pro patria”.
Uroczystość wręczenia odbyła się podczas zakończenia Olimpiady Losy Żołnierza i Oręża Polskiego.
Odznaczenie profesor Bielecki otrzymał z rąk Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria”. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Medal nie jest nadawany pośmiertnie, nie przewidziano również nadawania medalu miejscowościom oraz obiektom historycznym i sakralnym
Odznaka ma kształt krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie umieszczony jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą – kosę bojową i szablę polską (wzór 1921/22). Na rewersie znajduje się w otoku napis: „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono napis: „PRO PATRIA” i „1768–1989” (daty konfederacji barskiej oraz przemian ustrojowych)[2]. Pod datami znajduje się gałązka liści dębowych symbolizujących cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę oraz wawrzyn uosabiający zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt.
Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski.
Medal nosi się na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi, a przed Medalem Pro Bono Poloniae.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku i zastąpił Medal „Pro Memoria. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Medal nie jest nadawany pośmiertnie, nie przewidziano również nadawania medalu miejscowościom oraz obiektom historycznym i sakralnym.

SERDECZNIE GRATULUJEMY PANU PROFESOROWI SŁAWOMIROWI BIELECKIEMU I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW W PRACY Z MŁODZIEŻĄ.

Spotkanie z dr Ellen Frank


Klasa 1P (profil artystyczno-architektoniczny) pod opieką prof. Agaty Reichert-Zaczek uczestniczyła w spotkaniu z amerykańską artystką i pisarką dr Ellen Frank. Kuratorskie zwiedzanie wystawy „CITIES OF PEACE ILLUMINATED” zostało zorganizowane z inicjatywy szkoły w ramach promowania wartości etycznych i pokojowych w życiu młodych ludzi. Spotkanie odbyło się w języku angielskim i związane było z międzynarodowym projektem dr Ellen Frank.
„The Cities of Peace Illuminated” to wystawa, którą można podziwiać w Żydowskim Centrum Kultury Galicja. Jest to jedenaście monumentalnych dzieł, tworzonych przy wykorzystaniu złota płatkowego. Obrazy upamiętniają osiągnięcia i kulturę różnych miast z całego świata, których historia naznaczona została przez poważne konflikty i traumy. The Cities of Peace to miejsca takie, jak: Bagdad, Pekin, Hiroszima, Kabul, Nowy Jork czy Sarajewo. W Krakowie został zrealizowany kolejny etap projektu. Kolekcję uzupełniło dzieło upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Dzieło to powstało z inicjatywy dr Ellen Frank, dzięki zaangażowaniu polskich i zagranicznych artystów, a także we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja, JCC Krakow oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z Artystką i równoczesnie uczestniczyć w poruszającej lekcji historii. Artystka wyraziła zgodę na publikację fotografii dzieł na stronie internetowej naszej szkoły.

„Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza.”- wystawa w Muzeum Archeologicznym


W Muzeum Archeologicznym w Krakowie do 22 marca br. prezentowana jest niezwykła wystawa przedstawiająca spektakularny materiał wykopaliskowy, związany z największym dramatem czasów rzymskich – tragedią w Pompejach. Po raz pierwszy w Polsce udostępnione są oryginalne eksponaty z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Zabytki, będące niemymi świadkami katastrofy, opowiadają widzom o tajemnicach ówczesnych Pompejów i Cesarstwa Rzymskiego oraz o codziennym życiu jego mieszkańców. Wystawę zwiedziły niedawno dwie klasy artystyczno-architektoniczne 2e i 1P pod opieką prof. Agaty Reichert-Zaczek. Uczennice i uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej prowadzonej przez pracowników muzeum.

Wyróżnienie dla uczestniczek Konkursu Historycznego „Mistrzowie i patrioci”

Konkurs dla uczniów „Mistrzowie i patrioci” pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości dotyczył wybitnych polskich sportowców zasłużonych dla Ojczyzny. Pod opieką prof. Sławomira Bieleckiego uczennice klasy 2c Iga Kotulska, Ewa Sawicka i Julianna Wachowicz przygotowały pracę konkursową. Prezentujemy Dyplom Uznania. Serdecznie gratulujemy!

Finalista XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie 2018/2019

30-03-2019 Miło nam poinformować, że Stanisław Lalik kl. 3j został Finalistą XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie i otrzymał dzięki temu indeks na wiele kierunków studiów lub maksymalny wynik kwalifikacji (100%) na studia z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Opieka dr Olga Błyskal. Serdecznie gratulujemy!

Uczennice klasy 1e wygrały konkurs fotograficzny „Jestem Kraków”

„Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z okazji 120-rocznicy założenia zorganizowało konkurs fotograficzny „Jestem Kraków”. Polegał on na stworzeniu współczesnych odpowiedników do 20 historycznych fotografii wybranych ze zbiorów muzealnych. Uczniowie klasy 1e (profil artystyczno-architektoniczny) w ramach lekcji wiedzy o kulturze wzięli udział w konkursie, czego efektem są dwie równorzędne nagrody I i dwa wyróżnienia. Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane w albumie „Jestem Kraków. Krakowianie wczoraj i dziś”. Będzie to niezwykły album – lustro, w którym zobaczymy 120 podobizn ludzi związanych z Krakowem, żyjących na przełomie XIX i XX w. Zostaną one zestawione z ich współczesnymi odbiciami – zdjęciami wykonanymi obecnie, będącymi aktualnymi odpowiednikami dawnych wizerunków.
Opieka prof. Agata Reichert-Zaczek.
Wyniki konkursu:
Hanna Edelmüller – I miejsce w kategorii „Pilna uczennica”
Oliwia Leśniewska I miejsce w kategorii „Zaloty”
oraz wyróżnienia dla Alicji Czekaj „Pilna uczennica” oraz Kornelii Krzanik – „Elegant”.
Serdecznie gratulujemy!

Kwalifikacja do finału Konkursu Historycznego

Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Banaś kl. 3c zakwalifikował się do finału Konkursu „Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej”. Organizatorem Konkursu jest ZNP Oddział Kraków – Śródmieście oraz Wydział Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Opieka prof. Sławomir Bielecki. Serdecznie gratulujemy!

IV Sobieski Parlament 2019 – relacja z Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa


11-01-2019 Tak jak w ubiegłych latach IV sesja Sobieskiego Parlamentu odbyła się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa pod honorowym patronatem Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego. Patronatu udzielili także: Fundacja im. prof. Kazimierza Bartla, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, SIS Lege Artis, Młodzieżowa Rada Krakowa oraz media Radio Kraków i Dziennik Polski. W tej edycji był także realizowany projekt „ Umysł bez granic” w ramach programu Erasmus +.

Obrady otworzył ustępujący Marszałek Wojciech Firek, zaś Sobieszczaków przywitali m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki Pani Anna Korfel-Jasińska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki, Prorektor ds. kształcenia UP prof. dr hab. Bogusław Skowronek oraz Prezes Fundacji im. prof. Kazimierza Bartla Paweł Nowak  i Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców Jerzy  Poźniak.

Tegoroczna edycja została zrealizowana przez dr Olgę Błyskal z II LO, Wojciech Firka i Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce.

Sobieszczacy zmierzyli z aktualnymi problemami zarówno o charakterze politycznym, społecznym jak i pro-zdrowotnym. Tegorocznym NAJLEPSZYM MÓWCĄ IV SOBIESKIEGO PARLAMENTU został poseł Antoni Kowalczyk z klasy 3c, zaś najlepszą partią został SKS – Sobieski Komitet Socjalliberalny, który funkcjonuje od samego początku projektu.

Na obszerną relację fotograficzną przygotowaną przez Aleksandrę Piechotę oraz film zapraszamy na stronę Sobieski Parlament na facebook’u.

Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Historycznego im. Szembeków

W dniu 12 września gościliśmy w Liceum prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków pana Władysława Ryszarda Szeląga oraz prezesa zarządu częstochowskiego oddziału towarzystwa panią Ewelinę Dziewońską-Chudy. Towarzystwo Historyczne im. Szembeków przypomina od ok. 30 lat zasłużonych przedstawicieli dla Polski Rodu Szembeków i Rodów skoligaconych oraz innych osób, rodzin i postaci zasłużonych dla naszej Ojczyzny.

Z rodem Szembeków związany jest m. in. Aleksander hr. Fredro – wybitny  polski komediopisarz, a także pamiętnikarz i poeta oraz żołnierz armii Księstwa Warszawskiego, uczestnik kampanii napoleońskiej  (poprzez wnuczkę Marię z Fredrów hr. Szembekową). W br. przypada 225. rocznica jego urodzin.

Polecamy konkursy organizowane przez Towarzystwo Historyczne im.  Szembeków. Dostęp: tutaj

W dniu 26 października 2015 r. w naszym Liceum została odsłonięta pamiątkowa tablica Absolwenta naszego Liceum Jana hr. Szembeka (1881 – 1945), dyplomaty okresu II RP, najbliższego współpracownika Ministra Spraw Zagranicznych płk. Józefa Becka.

Relacja z obrad III Sobieskiego Parlamentu

W dniu 8 stycznia br. po raz trzeci obradował Sobieski Parlament – wydarzenie organizowane przez dr Olgę Błyskal i absolwenta naszego Liceum Wojciecha Firka w ramach projektu edukacyjnego.

W tym roku Sobieszczacy zmierzyli się m. in. z problemami dotyczącymi terroryzmu, szczepień oraz wolnych niedziel. III Sobieski Parlament został objęty patronatem m. in. Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ, SIS Lege Artis. Patronat medialny sprawowali Dziennik Polski, Radio Kraków oraz TVP 3.

Zwycięzcami III Sobieskiego Parlamentu zostali:

️Poseł Ania Stelmach, która okazała się Najlepszym Mówcą III SP.
Poseł Zuzanna Kiwak, zdobyła tytuł II Najlepszego Mówcy III SP oraz tytuł „Znawcy Regulaminu SP”.
Poseł Andrzej Szablewski, został III Najlepszym Mówcą III SP, jest autorem tegorocznej „złotej myśli”.
Najlepszym Klubem Poselskim okazał się Narodowy Ruch Odrodzenia, a drugie miejsce w tej kategorii, zajął klub poselski Sobieski Komitet Socjalliberalny.

Najlepszemu Mówcy III SP został wręczony indeks na dowolny kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym!

Miło nam także poinformować iż projekt Sobieski Parlament będzie przedstawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa w dniu 23.01.2018

Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka

7 listopada br. w Konsulacie Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka. Organizatorem tego wydarzenia był prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie pan Władysław Ryszard Szeląg, który jednocześnie obchodził jubileusz 25-lecia działalności na niwie Towarzystwa w Małopolsce.

W trakcie sesji przypomniana została w wielu aspektach sylwetka i działalność wybitnego absolwenta Liceum Sobieskiego (ówcześnie III Gimnazjum) hr. Jana Szembeka, wiceministra spraw zagranicznych okresu II RP, jednego z najbardziej zaufanych dyplomatów Józefa Piłsudskiego, którego linię w polityce zagranicznej we współpracy z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem nieugięcie realizował.


Spotkanie zainaugurowała Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie dr Adrienne Körmendy, której niezmierna gościnność powoduje, że wszyscy czujemy się w tej placówce dyplomatycznej jak w drugim domu. Szczególnie serdecznie przywitana została przez nią delegacja II LO im. Sobieskiego, w skład której wchodzili: wicedyrektor Leszek Lupa, prof. Katarzyna Kamizela z klasą Ia oraz dr Tomasz Podgórski. Ponadto udział wzięli historycy akademiccy oraz przedstawiciele świata kultury i polityki. Młodzież naszej Szkoły z zainteresowaniem zapoznała się z mało znanymi jej do tej pory faktami historycznymi, dotyczącymi postaci hr. Jana Szembeka i celów polityki zagranicznej II RP.

Wygłoszone zostały następujące referaty:
– dr Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski): Jan hrabia Szembek jako uchodźca wojenny w Portugalii (1940-1945)
– dr Dariusz Grzegorczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Działania Jana hr. Szembeka na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego w latach 30. ubiegłego wieku
– mgr Ewelina Dziewońska-Chudy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Wiceminister Spraw Zagranicznych II RP Jan hr. Szembek-piłsudczyk i dyplomata
– mgr Jan Kaczmarczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Przyjazne nastawienie Węgier do Polski w XIX i XX wieku
– mgr Iwona Latkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Polsko-niemiecka dyplomacja wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w pierwszej połowie lat 20. XX wieku
Wszystkie referaty cechowało dobre przygotowanie, zwięzłość i należyty poziom naukowy. W przerwach między nimi dwukrotnie wystąpił z recitalem fortepianowym świetny węgierski pianista młodej generacji (ur. 1993) Zsolt Medgyesi (Akademia Muzyczna im. Ferenca Liszta w Budapeszcie i Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu), który w porywający sposób wykonał wiązankę utworów, m.in. Liszta, co widownia nagrodziła gromkim aplauzem.
Tekst: dr Tomasz Podgórski

Przypominamy, że w dniu 26 października 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda oraz pani Elżbieta Łastowiecka z rodu Szembeków odsłonili w naszym Liceum tablicę Jana hr. Szembeka. Relacja z tego wydarzenia dostępna tutaj.

321. rocznica śmierci Króla Jana III Sobieskiego

W piątek 16 czerwca w Krakowie odbyła się inauguracja tegorocznych obchodów 334. rocznicy Victorii Wiedeńskiej pod honorowym przewodnictwem Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej pani senator Marii Koc. Obchody zainaugurowało uczczenie  321. rocznicy śmierci Króla Polski wielkiego zwycięzcy spod Wiednia, przygotowanej przez Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu.

Król Jan III Sobieski, patron naszego Liceum, zwyciężał m. in. pod Chocimiem i Wiedniem. Przez muzułmanów był zwany „Lwem Lechistanu” a przez chrześcijan „Obrońcą Wiary”. Wsławił się szczególnie walką pod Wiedniem – zwaną odsieczą wiedeńską. Owa bitwa spowodowała zatrzymanie inwazji Turków na tereny Europy. Źródło: http://kalendarzpatriotyczny.pl/ Nasze Liceum reprezentowali: dyr. Marek Stępski, prof. Katarzyna Miko, prof. Zdzisława Podolska, prof. Eliza Wojtasik, prof. Ewa Wach-Czubińska oraz uczniowie.

Konkurs wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Celem Konkursu Wiedzy o UJ jest przybliżenie młodzieży historii najstarszej polskiej uczelni oraz historii oświaty polskiej i europejskiej. Główną nagrodą w konkursie są indeksy na wybrane kierunki studiów.

Wśród zwycięzców jest 7 Sobieszczaków

Drugie najwyższe miejsce zajął Bartosz Wolsza (klasa 3j), który będzie kształcić się na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Indeksy wywalczyli także – Kamil Burda (klasa 3h) kierunek Zarządzanie międzynarodowe; Michał Jabłoński (klasa 3i) kierunek Zarządzanie informacją; Urszula Ambroży (klasa 3d) kierunek socjologia; Artur Piotrowicz (klasa 3d) kierunek zarządzanie publiczne; Weronika Kutermak (klasa 3d) kierunek dietetyka; Jakub Bułas (klasa 3d) kierunek biofizyka.

Serdecznie gratulujemy! Opieka dr Olga Błyskal. Więcej informacji tutaj

1 2

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 283
W tym tygodniu: 10992
W sumie: 5016393

bip