Stypendia

Informacje o aktualnych stypendiach znajdują się na stronie www.mojestypendium.pl

Informacja o wybranych stypendiach:

Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Leo
Formę wsparcia dla ucznia szczególnie zdolnego krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej, dla którego sytuacja materialna jest barierą na drodze dalszego rozwoju tzn. kontynuacji nauki w szkole wyższej.
Regulamin

Regionalny Program Stypendialny
„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn.„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Regulamin

Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi
Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 20 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Regulamin

Stypendia dla Maturzystów im. Jerzego Juzonia
Stypendium dla studentów z rodzin o niższych dochodach i mieszkających na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców. Regulamin

Stypendium Sapere Auso
Stypendia udzielane przez Sapere Auso skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi. Regulamin

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Fundusz po­maga w roz­woju uczniom szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół śred­nich o wy­bit­nych uzdol­nie­niach po­znaw­czych, tech­nicz­nych, pla­stycz­nych, ba­le­to­wych i mu­zycz­nych, or­ga­ni­zu­jąc sy­tu­acje sprzy­ja­jące roz­wo­jowi uzdol­nień spe­cjal­nych i roz­wo­jowi ogólnemu. Regulamin

Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski.
Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie wyż­szy niż 560 zł netto.
Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki). Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji. Regulamin

Stypendia Pomostowe
Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Regulamin

Stypendium Szkół Zjednoczonego Świata
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata we współ­pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej or­ga­ni­zuje kon­kurs o uzy­ska­nie sty­pen­dium na na­ukę w szko­łach United World Colleges (UWC). Pełne sty­pen­dia ofe­ro­wane przez te szkoły na dwa ostat­nie lata na­uki, za­koń­czone mię­dzy­na­ro­dową ma­turą IB, po­kry­wają koszty na­uki i utrzy­ma­nie w UWC. Regulamin

Fundusz Pomocy Młodym Talentom
Stypendia Funduszu przyznawane są raz w roku dzieciom i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym w różnorodnych kierunkach: muzycznie, plastycznie, matematycznie, czy humanistycznie. Regulamin

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przy­zna­wane jest wy­bit­nie uzdol­nio­nym uczniom, a w szczególności:
lau­re­atowi mię­dzy­na­ro­do­wej olim­piady lub lau­re­atowi i fi­na­li­ście olim­piady przed­mio­to­wej o za­sięgu ogól­no­pol­skim lub turnieju, lau­re­atowi kon­kursu na pracę na­ukową, or­ga­ni­zo­wa­nego przez in­sty­tu­cję na­ukową lub sto­wa­rzy­sze­nie naukowe, uczniowi szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cemu naj­wyż­sze wy­niki w na­uce we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku nauki, uczniowi uczest­ni­czą­cemu w za­ję­ciach prze­wi­dzia­nych to­kiem stu­diów na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie za­sad i wa­run­ków uczest­ni­cze­nia wy­bit­nie uzdol­nio­nych, uczniów w za­ję­ciach na kie­run­kach zgod­nych z uzdol­nie­niami oraz za­sad za­li­cza­nia tych zajęć, uczniowi, który uzy­skał wy­so­kie wy­niki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub międzynarodowym. W pro­ce­sie kwa­li­fi­ko­wa­nia kan­dy­da­tów na­leży rów­nież zwró­cić uwagę na uczniów re­ali­zu­ją­cych in­dy­wi­du­alny tok stu­diów, pu­bli­ku­ją­cych prace twór­cze, pu­bli­cy­styczne, po­pu­lar­no­nau­kowe oraz uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do udziału w za­wo­dach międzynarodowych. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy Szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Przyznawane jest uczniowi, który otrzy­mał świa­dec­two z wy­róż­nie­niem (śred­nia ocen min. 4,75), uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w da­nej szkole śred­nią stopni, albo wy­ka­zuje szcze­gólne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej ce­lu­jące stop­nie, a z po­zo­sta­łych przed­mio­tów stop­nie co naj­mniej dobre. Jest przy­zna­wane jed­nemu uczniowi da­nej szkoły, w da­nym roku szkolnym. Kandydat musi być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.

Konkurs „Olimpijczycy”
Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Szczegóły na stronie www Fundacji Aleksandra Jabłońskiego

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 8
Dzisiaj: 735
W tym tygodniu: 3090
W sumie: 4959155

bip