Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 3 dni na podstawie pisemnego wniosku rodziców / opiekunów prawnych / ucznia pełnoletniego i w oparciu o złożoną dokumentację medyczną.
 2. Wzór wniosku rodzica / opiekuna prawnego o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 1.
 3. Wzór wniosku ucznia pełnoletniego o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zawiera załącznik nr 2.
 4. Dokumenty o których mowa w punkcie 1 powinny zostać złożone na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły. Dodatkowo ksero zaświadczenia lekarskiego uczeń przedstawia nauczycielowi wychowania fizycznego.
 5. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje uczniowi oraz nauczycielowi wychowania fizycznego pracownik sekretariatu.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w dołączonym do wniosku zaświadczeniu.
 7. Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego składany jest niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego, jednak nie później niż:
 • -do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku zwolnienia z I okresu lub całego roku szkolnego
 • -do 14 dni od rozpoczęcia II okresu w przypadku zwolnienia z całego II okresu
 • -nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń wystawianych w trakcie roku szkolnego.
 1. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obowiązuje od dnia złożenia kompletnej dokumentacji w sekretariacie szkoły, a nie od daty wydania zaświadczenia przez lekarza.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego okresu lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych / ucznia pełnoletniego o wzięciu na siebie odpowiedzialności w czasie nieobecności na zajęciach. Oświadczenie takie należy złożyć we wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach wychowania fizycznego, jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny zajęć, wprowadza się do dziennika zapis „zwolniony/zwolniona”.
 5. W przypadku zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 3 miesiące, uczeń przystępujący do zajęć wychowania fizycznego zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zaświadczenie lekarskie o zdolności do wznowienia zajęć z wychowania fizycznego.
 6. Wskazane w zaświadczeniu od lekarza ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Zaświadczenie ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń uczeń przedkłada nauczycielowi wychowania fizycznego.
 7. Zaświadczenia ograniczenia w wykonywaniu określonej grupy ćwiczeń przechowuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 8. Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przechowuje pedagog szkolny.
 9. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy zapoznaje rodziców / opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 25 listopada 2014 roku

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 7
Dzisiaj: 1427
W tym tygodniu: 6240
W sumie: 4973759

bip