Ewakuacja

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły 

I. CEL PROCEDURY

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników II LO w Krakowie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących poszczególne etapy ewakuacji.

Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) zdarzeń mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją z budynku.

III. PODSTAWY URUCHAMIANIA PROCEDURY

 1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi);
 2. Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego środka);
 3. Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie i/lub na terenie szkoły), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min.;
 4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;
 5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji;
 6. Inne

IV.  SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
1. Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach:

a)wewnętrznego systemu alarmowania poprzez:

użycie dzwonka elektrycznego(względnie ręcznego): 10 krótkich powtarzanych dźwięków z przerwą ok. 20 sekund i ponowne powtarzanie cyklu przez 3 minuty;

b) miejskiego systemu wykrywania i alarmowania poprzez:

ogłoszenie alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska :

dźwięk ciągły trwający 3 minuty;

ogłoszenie alarmu powietrznego:

dźwięk modulowany trwający 3 minuty;

ogłoszenia alarmu o skażeniach:

dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami 15 – 25 sekund.

2. Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający się ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu uczniów i pracowników. W innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

3. Dzwonek elektryczny wykorzystywany jako sygnał alarmowy w szkole znajduje się na parterze budynku na portierni w ściennej skrzynce po lewej stronie. Należy ręcznie używać przełącznika z napisem  „ Dzwonek” w sposób zgodny z brzmieniem dźwięku alarmowego obowiązującego w szkole tj. 10 krótkich powtarzanych dźwięków z przerwą ok. 20 sek. i ponowne powtarzania cyklu przez 3 min.

V. DROGI I PUNKTY EWAKUACYJNE SZKOŁY

1. Ewakuacją kieruje dyrektor, z-ca dyrektora lub osoba do tego upoważniona.

2. Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach).

3. W trakcie opuszczania budynku należy zadbać, o sprawne i szybkie przemieszczanie się uczniów w kierunku wyjść ewakuacyjnych, w miarę możliwości prawą stroną klatki schodowej – umożliwi to swobodne poruszanie się po kondygnacjach służbom ratunkowym np. straż pożarna z wężami gaśniczymi.

4. Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i kolejności:

BUDYNEK GŁÓWNY:

PIWNICA – ewakuuje się bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

PARTER –  biblioteka , s. 9, 8, 7, 6, W4, W5 ewakuuje się wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; sale: F1, F2, F3, 3, 4, 5, – bramą główną na ul. Sobieskiego.

I PIĘTRO –  s. 16, 17, 18, ewakuuje się klatką boczną i wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; pozostałe sale i pomieszczenia ewakuuje się klatką główną
i wyjściem głównym na ul. Sobieskiego.

II PIĘTRO – s. 27, 28, 29 ewakuuje się klatką boczną i wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; pozostałe sale i pomieszczenia ewakuuje się klatką główną
i wyjściem głównym na ul. Sobieskiego.

Hala

SALA GIMNASTYCZNA, SIŁOWNIA, W3 – ewakuuje się wyjściem na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego lub bocznymi drzwiami sali gimnastycznej na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

II, I PIĘTRO – ewakuuje się klatką schodową i wyjściem na podwórze,
a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego lub bocznymi drzwiami sali gimnastycznej na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

W miarę możliwości ewakuacja odbywa się w następującej kolejności:

 • osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie zdarzenia;
 • osoby znajdujące się na kondygnacji powyżej niebezpiecznego zdarzenia;
 • pozostałe osoby.

Następnie poszczególne poziomy klas udają się do punktów zbiórek w następujący sposób: (por. plan sytuacyjny ewakuacji z budynku)

KLASY I –  chodniki na ul. Sobieskiego w stronę ul. Siemiradzkiego

KLASY II – chodniki na ul. Sobieskiego;

KLASY III – chodniki na ul. Sobieskiego od strony ul. Kremerowskiej

KLASY IV  chodnik na ul. Sobieskiego od ul. Stefana Batorego

PRACOWNICY NIE MAJĄCY POD OPIEKĄ UCZNIÓW – na chodniku na ul. Sobieskiego na wprost wejścia głównego.

( W razie konieczności uczniowie udadzą się w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły).

5. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się w gabinecie zabiegowym pielęgniarki szkolnej lub na chodniku na ul. Sobieskiego na wprost wejścia głównego.

6. W przypadku niepogody – złych warunków atmosferycznych ustala się miejsce zbiórki w Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Spasowskiego 8.

VI.             OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 1. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą;
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe;
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;
 4. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby;
 5. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
 6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki ( zob. plan sytuacyjny);
 7. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny
  i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki;
 8. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy
  i nauki.
 9. W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach.
 10. W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny być otwarte.

VII.          PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

1.DYREKTOR SZKOŁY

 • podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej);
 • uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy radiowęzła;
 • nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
 • nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
 • nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji
  w szczególności: ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 • wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
 • zarządza ewakuację samochodów z podwórza;
 • współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

2.PRACOWNICY TECHNICZNI I ADMINISTRACJI

 • informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika szkoły;
 • wstrzymują wejście na teren szkoły;
 • otwierają wyjście ewakuacyjne na podwórze oraz wahadłowe drzwi prowadzące do głównego wyjścia;
 • w dalszej kolejności otwierają bramę prowadzącą na podwórze szkolne, celem umożliwienia ewakuacji samochodów;
 • uruchamiają sygnał alarmowy dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym;
 • sprawdzają pomieszczenia szatni, nie udostępniając ich uczniom;
 • pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz budynku
 • wyłączają, na polecenie dyrektora szkoły (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny, gazowy i główne bezpieczniki.

3. NAUCZYCIEL – sprawujący opiekę

 • sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą), z którą prowadzi zajęcia lub z klasą , z którą rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacji odbywa się w trakcie przerwy;
 • ogłasza alarm dla uczniów danej klasy;
 • nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy;
 • zabiera dziennik(i) lekcyjne ze sobą;
 • nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych;
 • przekazuje informację o miejscu zbiórki dla danej klasy (zob. pkt 5);
 • przelicza stan osobowy klasy(grupy) w chwili opuszczania sali lekcyjnej;
 • wychodząc z sali jako ostatni, pozostawiają drzwi domknięte z kluczem w zamku !
 • na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczniów,
  a następnie sprawdza ich stan zdrowia;
 • w przypadku braku ucznia, należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu przedstawicielowi służb ratowniczych;
 • w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;
 • niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów, bez wcześniejszego powiadomienia
  o zdarzeniu rodziców;

4. NAUCZYCIEL – nie sprawujący opieki

 • wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść;
 • kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie np. toalety, bufet.
 • w miarę potrzeb i możliwości zabierają ze sobą dokumentację szkolną np. dzienniki z pokoju nauczycielskiego;
 • kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

5. PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • w zależności od zagrożenia prowadzi punkt pomocy przedmedycznej
  w gabinecie na parterze lub na chodniku przy ul. Sobieskiego – zob. plan sytuacyjny.
 • zabiera ze sobą niezbędną ilość środków i materiałów medycznych.

6. SEKRETARIAT SZKOŁY I KSIĘGOWOŚĆ

 • zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia odpowiednie służby ratownicze:

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Tel. alarmowy kom. 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wod-Kan 994
Wojew. Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

 • zabezpiecza dokumentację szkoły przed osobami trzecimi i przygotowuje ją na wypadek konieczności ewakuacji;
 • zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych.

VIII.       PODSTAWA PRAWNA

 1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1313) z późniejszymi zmianami,
 2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 620) z późniejszymi zmianami,
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.)
Czerwiec 2023
P W Ś C P S N
« Maj    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 714
W tym tygodniu: 4752
W sumie: 4591603

bip