Zmiana klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

Regulamin zmiany klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku czynności sprawdzających wiedzę ucznia.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2.
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, jest możliwa tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 30 września.
16. Uczniowie klas II i III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
17. Uczniowie klas I i II składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia nie później niż do końca I okresu klasy II. Uczniowie składają wniosek dotyczący zmiany uzupełnienia nie później niż w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.
18. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
19. Zmiana rozszerzenia / uzupełnienia jest możliwa gdy spełnione są łącznie 3 warunki:
– zmiana odbywa się w  okresie, w którym rozpoczęła się nauka przedmiotu,
– odejście ucznia nie spowoduje rozwiązania grupy, z której uczeń chce zrezygnować,
– uczeń nadrobił różnice programowe.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna TMP–0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
26. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 3 Rady Pedagogicznej nr 5/01/2018/2019 z dnia 30.01.2019 r


Regulamin zmiany klasy, rozszerzenia, uzupełnienia

Wersja obowiązująca w okresie 1.09.2017 – 29.01.2019

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku czynności sprawdzających wiedzę ucznia.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2.
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, jest możliwa tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 30 września.
16. Uczniowie klas II i III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
17. Uczniowie klas I i II składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia / uzupełnienia nie później niż w ciągu  trzech tygodni od rozpoczęcia zajęć.
18. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
19. Zmiana rozszerzenia / uzupełnienia jest możliwa gdy spełnione są łącznie 3 warunki:
– zmiana odbywa się w  okresie, w którym rozpoczęła się nauka przedmiotu,
– odejście ucznia nie spowoduje rozwiązania grupy, z której uczeń chce zrezygnować,
– uczeń nadrobił różnice programowe.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna TMP–0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
26. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 czerwca 2017 roku, obowiązuje od 1.09.2017.


Do 31 sierpnia 2017 roku obowiązują następujące zasady:

1. Podstawą zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia przez ucznia jest decyzja Dyrektora Szkoły podjęta na podstawie wniosku ucznia, karty zgody oraz wyniku egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wymagany.
2. Z wnioskiem o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia może wystąpić:
– uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
– rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
– uczeń pełnoletni
– wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego
3. Wzór wniosku o zmianę klasy zawiera załącznik nr 1.
4. Wzór wniosku o zmianę rozszerzenia / uzupełniania zawiera załącznik nr 2
5. Wzór karty zgody do zmiany klasy zawiera załącznik nr 3.
6. Wzór karty zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia zawiera załącznik nr 4.
7. Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.
8. W przypadku ucznia niepełnoletniego osobą uprawnioną do podpisu wniosku jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Wniosek o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia powinien być złożony na dziennik podawczy w sekretariacie szkoły w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w sekretariacie szkoły, drugi z pieczątką szkoły odbiera uczeń i przekazuje wychowawcy.
10. Za skompletowanie podpisów osób wskazanych w karcie zgody odpowiada dotychczasowy wychowawca.
11. Karta zgody do zmiany klasy uzupełniana jest w następującej kolejności:
– dotychczasowy wychowawca
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas
– wychowawca nowej klasy
12. Karta zgody do zmiany rozszerzenia / uzupełnienia wypełniana jest w następującej kolejności:
– wychowawca
– dotychczasowy nauczyciel
– nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych grup
– nauczyciel nowej grupy
13. Zmiana klasy, za wyjątkiem klasy M+, możliwa jest tylko w przypadku zmiany koszyka przedmiotów.
14. Zmiana grupy rozszerzeń / uzupełnień w danym koszyku jest możliwa tylko w przypadku zmiany na inny przedmiot np. biologia na geografię.
15. Uczniowie klas I składają wniosek o zmianę klasy w terminie do 15 października oraz od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego.
16. Uczniowie klas II składają wniosek o zmianę klasy w terminie od 1 do 15 czerwca danego roku szkolnego.
17. Uczniowie klas III nie występują z wnioskiem o zmianę klasy.
18. Uczniowie klas II i III składają wniosek dotyczący zmiany rozszerzenia / uzupełnienia w terminie do końca września danego roku szkolnego lub nie później niż w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia zajęć, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
19. Zapisy w pkt 13 – 18 nie obowiązują, jeżeli z wnioskiem występuje wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne których dotyczy wniosek, za zgodą pełnoletniego ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego.
20. W przypadku zmiany klasy / rozszerzenia / uzupełnienia o przepisaniu ocen z klasy dotychczasowej decyduje nauczyciel przyjmujący.
21. Uczeń zmieniający klasę, o ile istnieje taka konieczność, zmienia również grupy językowe, grupy rozszerzeń i uzupełnień przyporządkowane do danej klasy. Jeżeli wraz ze zmianą klasy uczeń zmienia przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym lub w ramach uzupełnienia, wówczas do wniosku o zmianę klasy uczeń dołącza wniosek o zmianę rozszerzenia / uzupełnienia.
22. W pierwszej kolejności uczniowie kierowani są do grup najmniej licznych.
23. Jeżeli zmiana klasy wymaga zmiany języka obcego / rozszerzenia / uzupełnienia, nauczyciel odpowiedzialny za przydział uczniów do poszczególnych klas / grup wskazuje, który język / rozszerzenie / uzupełnienie wymagają zmiany.
24. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej reguluje procedura wewnętrzna
TMP-0004 Regulamin zmiany grupy językowej i języka obcego.
25. Wnioski o zmianę klasy / rozszerzenia / uzupełnienia rozpatrywane są w terminie od 16 czerwca do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym oraz w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
26. W ostatnim dniu nauki w roku szkolnym lub w 6 dniu roboczym od daty złożenia wniosku, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie, uczeń ma obowiązek odebrać od wicedyrektora szkoły odpowiedzialnego za dokumentację informację, czy przeniesienie do innej klasy / grupy jest możliwe i czy odbędzie się egzamin sprawdzający. Jeżeli planowany jest egzamin sprawdzający, uczeń odbiera również zakres materiału do egzaminu.
27. Egzaminy sprawdzające, z zastrzeżeniem pkt 19, odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia oraz w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o teście sprawdzającym, jeśli nauka przedmiotu rozpoczyna się w II okresie.
28. Egzaminy sprawdzające przeprowadzane są gdy:
– uczeń wnioskuje o zmianę przedmiotu na inny w rozszerzeniu i uzupełnieniu,
– uczeń wnioskuje o zmianę klasy matematycznej na klasę M+ lub klasę ogólną na matematyczną.
29. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel grupy, do której uczeń zamierza się przenieść, a następnie przekazuje jego wynik wicedyrektorowi odpowiedzialnemu za dokumentację szkolną.
30. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu sprawdzającego, uczeń pozostaje w dotychczasowej grupie.
31. Decyzję Dyrektora Szkoły przekazuje wszystkim nauczycielom wskazanym w karcie zgody oraz uczniowi wicedyrektor odpowiedzialny za dokumentację szkolną.
32. Do momentu otrzymania przez ucznia informacji na temat nowej klasy / grupy, uczeń pozostaje w dotychczasowej klasie / grupie.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 roku.Na prośbę Rodziny prof. Michała Krówczyńskiego udostępniamy link, pod którym można wpłacać pieniądze przeznaczone na prowadzenie poszukiwańFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jest wśród 70 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018"

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktualnie online: 12
Dzisiaj: 487
W tym tygodniu: 10710
W sumie: 3152475
bip