Nauczanie indywidualne / ZŚK

Regulamin organizacji nauczania indywidualnego (NI) oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ZŚK)

 1. NI jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki, organizowaną dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. ZŚK organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 3. NI organizuje się na czas określony w orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. ZŚK organizuje się na czas określony w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 5. NI oraz ZŚK organizowane są w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający realizacje wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych dziecka oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu / opinii o NI / ZŚK
 6. W NI oraz ZŚK realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania w liceum dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Tygodniowy wymiar godzin w ramach Nauczania Indywidualnego wynosi 12.
 8. Uczeń realizujący NI może być, na podstawie odrębnych przepisów, zwolniony z uczestnictwa z zajęć wychowania fizycznego, języka obcego oraz informatyki.
 9. Zajęcia NI odbywają się w miejscu pobytu ucznia.
 10. Zajęcia ZŚK odbywają się na terenie szkoły.
 11. Do ucznia objętego NI lub ZŚK mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie Liceum.
 12. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia, o której nauczyciel nie został z minimum 2 godzinnym wyprzedzeniem poinformowany w uzgodnionej z nauczycielem formie (np. przez e-dziennik lub sms, jeśli został uczniowi udostępniony numer), uważa się za zrealizowane. W takiej sytuacji nauczyciel wprowadza temat zajęć i nieobecność ucznia w e-dzienniku. Lekcja nie podlega odrobieniu.
 13. W przypadku nieuprzedzonej nieobecności ucznia nauczyciel przesyła uczniowi tematy do samodzielnej realizacji i uznaje się, że lekcja została zrealizowana. W sytuacjach wyjątkowych np. w związku z trwającym procesem rekrutacji nauczyciela dla pracy z uczniem, dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela, zmianą terminów rehabilitacji / zabiegów / konsultacji lekarskich ucznia możliwe jest odrobienie zajęć za zgodą dyrekcji.
 14. W dzienniku elektronicznym nauczyciel odnotowuje datę i zrealizowany temat zajęć.
 15. Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach, nauczyciel nie odnotowuje tematu lekcji i frekwencji.
 16. Jeśli lekcja nie odbyła się z powodu nieuprzedzonej nieobecności ucznia, zajęcia nie podlegają odrobieniu.
 17. Jeśli lekcja nie odbyła się zgodnie z planem lekcji z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub ucznia zajęcia nie podlegają odrobieniu (z wyłączeniem sytuacji z punktu 13).
 18. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji NI oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący szkołę.
 19. W przypadku niestosowania się przez ucznia do zasad organizacji zajęć NI / ZŚK, dyrektor informuje o tym fakcie poradnię psychologiczno–pedagogiczną oraz organ prowadzący.
 20. NI / ZŚK uruchamiane są w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do szkoły orzeczenia lub opinii o ZŚK / NI.
 21. Datą rozpoczęcia NI / ZŚK w e-dzienniku jest dzień następny po przyjęciu orzeczenia lub opinii o ZŚK / NI na dzienniku podawczym.
 22. Lekcje przypadające na dni ustawowo wolne od nauki szkolnej i dni z tzw. puli Dyrektora nie podlegają odrobieniu.
 23. Lekcje odbywają się w dni robocze.
 24. W przypadku konieczności pracy z uczniem w ramach NI stacjonarnie w domu ucznia zamieszkałego poza Gminą Miasto Kraków, NI zlecane jest szkole najbliższej miejscu zamieszkania ucznia, za porozumieniem dyrekcji obu szkół.

Rodzice lub pełnoletni uczeń

– Rodzice lub pełnoletni uczeń występują do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie NI lub opinii o ZŚK i załączają do wniosku właściwą dokumentację lekarską oraz opinię wychowawcy klasy,
– Rodzice lub pełnoletni uczeń wypełniają wniosek do dyrektora szkoły o organizowanie NI / ZŚK. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie NI / ZŚK,
– Rodzice lub pełnoletni uczeń mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć NI (osobne pomieszczenie, ciszę, odpowiednie oświetlenie i temperaturę w pomieszczeniu, bezpieczeństwo), a przy nauczaniu zdalnym niezbędny do prowadzenia zajęć dostęp do internetu oraz kamerę internetową,
– Rodzice lub pełnoletni uczeń powinni informować dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga, psychologa oraz nauczycieli uczących o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz sposobach zachowania nauczycieli podczas zajęć w sytuacji zagrożenia zdrowia ucznia,
– Rodzice lub pełnoletni uczeń powinni poinformować nauczyciela uczącego o nieobecności ucznia przynajmniej z 2 – godzinnym wyprzedzeniem w formie uzgodnionej z nauczycielem (np. przez e-dziennik lub sms, jeśli został uczniowi udostępniony numer),
– Rodzice lub pełnoletni uczeń powinni informować wychowawcę klasy i pedagoga o sytuacjach mogących zakłócać lub wpływać na przebieg nauczania (np. zmianach sposobu leczenia czy rodzaju przyjmowanych leków).

Uczeń

– ma obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

Dyrektor / wicedyrektor

– informuje zespół uczących o wpływie orzeczenia lub opinii z poradni,
– wyznacza nauczycieli, którym powierza prowadzenie zajęć NI / ZŚK (w pierwszej kolejności wyznacza nauczyciela uczącego w danej klasie),
– przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
– w uzasadnionych przypadkach, może powierzyć NI / ZŚK nauczycielowi spoza placówki,
– na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia NI, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków miejsca, w którym są organizowane zajęcia NI.

Pedagog

– informuje rodzica lub pełnoletniego ucznia o sposobach organizacji NI / ZŚK,
– przygotowuje propozycję podziału przyznanych godzin na poszczególne przedmioty objęte NI i przekazuje dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia,
– na podstawie dostarczonego orzeczenia, opracowuje dokument organizacji NI / ZŚK. Dokument zawiera:
imię i nazwisko ucznia
numer orzeczenia o potrzebie NI / ZŚK
określenie okresu czasu organizacji NI / ZŚK wynikające z orzeczenia
miejsce realizacji indywidualnego nauczania
przydzielony tygodniowy wymiar godzin NI / ZŚK
– monitoruje systematyczne wypełnianie dziennika elektronicznego przez nauczycieli,
– zapoznaje uczących nauczycieli z orzeczeniem PPP w celu dostosowania programu nauczania do możliwości zdrowotnych ucznia oraz kontroli jego przebiegu,
– współpracuje z rodzicami lub pełnoletnim uczniem, z wychowawcą klasy oraz z nauczycielami, a w sytuacjach zakłócających przebieg NI / ZŚK zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela, podjąć interwencję oraz poinformować wychowawcę klasy lub wicedyrektora szkoły,
– udziela nauczycielom wskazówek do pracy z uczniem uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– wspiera wychowawcę w przygotowaniu opinii na temat ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Nauczyciel

deklaruje przez e-mail wolę  pracy z uczniem lub jej brak w ramach NI lub ZŚK najpóźniej następnego dnia roboczego od otrzymania informacji o wpłynięciu orzeczenia / opinii z poradni,
– informuje rodzica lub pełnoletniego ucznia o terminie zajęć i przekazuje informacje do administratora e-dziennika odpowiedzialnego za moduł NI / ZŚK,
– odnotowuje w dzienniku elektronicznym realizację zajęć (temat lekcji i frekwencję),
– dokonuje bieżącej oceny osiągnięć uczniów,
– ma obowiązek poinformować o zakłóceniu przebiegu NI / ZŚK pedagoga odpowiedzialnego za organizację nauczania indywidualnego,
– wszelkie uwagi odnotowuje w dzienniku elektronicznym,
– w przypadku nieobecności nauczyciela, informacja o odwołanej lekcji znajduje się w dzienniku elektronicznym Librus
– w szczególnych wypadkach (np. przekroczonym pensum nauczyciela dotychczas uczącego w klasie) podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Wychowawca

– pozostaje w kontakcie z Rodzicami ucznia i Pedagogiem Szkolnym,
– przygotowuje opinię na temat ucznia z pomocą pedagoga szkolnego.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 11
Dzisiaj: 1500
W tym tygodniu: 6313
W sumie: 4973832

bip