Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 planujemy uruchomienie 8 klas pierwszych:
– 1 klasę M+ (klasa A) (26 miejsc)
– 2 klasy matematyczne (klasy B, G) (52 miejsca)
– 2 klasy matematyczno-biologiczno-chemiczne (wspólna rekrutacja do klas C, F) (52 miejsc)
– 1 klasę menedżersko-ekonomiczną (klasa D) (26 miejsc)
– 1 klasę artystyczno – architektoniczną (klasa E) (26 miejsca)
– 1 klasę humanistyczną (klasa H) (26 miejsc)

 

Uwaga!
– uczeń, który realizuje rozszerzenie z języka angielskiego nie może uczestniczyć w programie DSD

KLASA M+ (A)

Plus znaczy więcej – program nauczania matematyki wzbogacony został o trzy uzupełnienia realizowane przez wszystkich uczniów klasy M+. Są to: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Wiemy, że nasi uczniowie nie zadawalają się planem minimum – uzupełnienia te są doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z matematyki poza ramy maturalne. Dodatkowo, dla chętnych prowadzone jest Kółko matematyczne przygotowujące do startu w Olimpiadzie Matematycznej oraz innych konkursach.
Plus znaczy więcej – dla wybijających się uczniów wybierających informatykę oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej.
Plus znaczy więcej – od roku szkolnego 2017/2018 w ramach porozumienia zawartego z Uniwersytetem Jagiellońskim utworzono fakultet matematyczno-informatyczny przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów. W ramach fakultetu uczniowie uczestniczą w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich oraz programie zindywidualizowanej opieki (tutoringu). W tym roku szkolnym do tych prestiżowych zajęć zakwalifikowana została trójka naszych uczniów.
Plus znaczy więcej – nasza nieszablonowa oferta daje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia spośród: informatyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego. Tworzymy przestrzeń do rozwoju i wymiany doświadczeń – różnorodność zainteresowań naszych uczniów wpływa na ich wzajemny rozwój i poszerzenie horyzontów. Dlatego nie dziwi nikogo fakt, że w tym roku szkolnym uczniowie M-plusa wystąpią w finałach Olimpiady Matematycznej oraz Olimpiady Geograficznej (trzymamy kciuki), a pięć osób zdobyło już indeksy na Akademię Górniczo Hutniczą zdobywając tytuł laureata Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH.
Plus znaczy więcej – najlepsi uczniowie klasy M+ realizujący chemię na poziomie rozszerzonym, mogą korzystać z zajęć w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim na tych samych zasadach co uczniowie klasy C. Uczniowie wybierający rozszerzenie z geografii mogą należeć do Klubu Młodego Pasjonata Geografii.

 

KLASY MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNO-CHEMICZNE (C,F)

w klasie C współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

w klasie F współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Klasy z rozszerzonym programem nauczania chemii i biologii przygotowują ucznia do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych, inżynierskich i pedagogicznych. Absolwenci  tych klas mogą aplikować między innymi na takie kierunki studiów jak : medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia i zdrowie publiczne, rehabilitacja, fizjoterapia, biotechnologia, weterynaria, biologia, chemia, chemia medyczna, inżynieria biomedyczna, psychologia, chemia przemysłowa, chemia budowlana oraz inne kierunki przyrodnicze.

Najlepsi uczniowie klasy C (oraz A)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w jego salach laboratoryjnych, będą mogli uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii  (45 h w klasie II) oraz  Zadania laboratoryjne z chemii (15 h w klasie III).  Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu  w różnego typu zawodach chemicznych.  Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania.

Najlepsi uczniowie klas F (oraz G) mają możliwość  uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych  na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, realizując program innowacji pedagogicznej  z zakresu zajęć z elementów analizy chemicznej i chemii fizycznej. Dla uczniów klas drugich proponujemy 30 godzin zajęć z zakresu analizy jakościowej a dla uczniów klas trzecich 30 godzin z zakresu analizy ilościowej i chemii fizycznej. W czasie roku szkolnego organizowane są dodatkowe wyjścia naukowo-dydaktyczne do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutu Chemii UJ.

Rozszerzony program nauczania chemii  można dodatkowo poszerzyć wybierając przedmiot uzupełniający Elementy chemii fizycznej.

Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP.

Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych.

KLASA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA (D)

Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną w klasach I i II o 2 godziny tygodniowo siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i będą odbywać się w budynku II LO oraz kampusie UEK. Klasa przygotowuje uczniów do studiowania na kierunkach przede wszystkim ekonomicznych, prawniczych i technicznych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych.
Program fakultetu ekonomicznego dostępny jest tutaj

KLASA ARTYSTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (E)

Klasa pod patronatem Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Profil ten powstaje w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę w rozszerzonym zakresie z takich przedmiotów jak: matematyka, historia sztuki czy języki obce. Od wielu lat wyniki matury z tych przedmiotów w naszym Liceum są bardzo wysokie. Chcielibyśmy jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom uzdolnionej plastycznie młodzieży i stworzyć warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko intelektualnego, ale także twórczego. W tym celu nawiązaliśmy już współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie prowadzone są dla naszych uczniów warsztaty i wykłady z historii sztuki. Planujemy od jesieni 2017 wzbogacić ofertę o współpracę z uczelniami artystycznymi.

KLASA HUMANISTYCZNA (H)

Oferta tej klasy skierowana jest do uczniów o uzdolnieniach humanistycznych, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia uniwersyteckie, w tym prawnicze oraz z zakresu nauk społecznych. Duża możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym sprzyja rozwijaniu indywidualnych zainteresowań oraz przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych.

DODATKOWE INFORMACJE O KLASACH
Uczniowie, którzy wybierają rozszerzenie z matematyki, języka angielskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej lub języka polskiego, realizują rozszerzenia tych przedmiotów od pierwszego okresu klasy pierwszej
ROZSZERZENIE Z GEOGRAFII
Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Geograficznym w szkole funkcjonuje Klub Młodego Pasjonata Geografii. Działalność Klubu jest realizowana w różnych formach i ma na celu pobudzić zainteresowanie młodzieży zagadnieniami geograficznymi, geografią jako dyscypliną naukową oraz przyszłym kierunkiem studiów. Formy działalności Klubu obejmują: wykłady i prelekcje tematyczne, warsztaty laboratoryjne na terenie uczelni oraz wycieczki terenowe. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Ponadto dla chętnych prowadzone jest Kółko geograficzne, na którym nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH oraz innych konkursów, również międzynarodowych np. Młodzież w lasach Europy.
Laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia, podobnie jak z matematyki, chemii czy fizyki jest przyjmowany na dowolny kierunek studiów na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II (6 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III). Siatka godzin z języka angielskiego na poziomie podstawowym we wszystkich klasach pierwszych i trzecich jest zwiększona o dodatkową godzinę lekcyjną przez okres całego roku szkolnego.
UZUPEŁNIENIA OBOWIĄZKOWE
Uzupełnienie obowiązkowe wynikające z przepisów edukacyjnych realizowane jest wymiarze 2 godzin tygodniowo (przez dwa semestry klasy drugiej i trzeciej) – minimum 120 godzin w całym cyklu nauczania.
1. Historia i społeczeństwo – dla tych uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym .
2. Przyroda – dla tych uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia.
3. Uczniowie, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym i ani jednego z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, zobowiązani są do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych: historia i społeczeństwo oraz przyroda.
4. Uczniowie, którzy realizują historię w zakresie rozszerzonym i jeden z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, nie są zobowiązani do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych historia i społeczeństwo oraz przyroda. W takim przypadku uczniowie muszą wybrać większa ilość uzupełnień obowiązkowych zgodnie z siatką godzin.
DODATKOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE – OBOWIĄZKOWE LUB NIEOBOWIĄZKOWE
Ilość obowiązkowych uzupełnień dodatkowych (w ilości od 0 do 3) zależy od wybieranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i wynika z obowiązujących przepisów. Ponadto uczniowie kierując się swoimi zainteresowaniami będą mogli wybrać dodatkowe uzupełnienia w ilości 0-3, wtedy są one realizowane jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Uczeń wybiera uzupełnienia z listy:
– Język angielski konwersatorium z elementami kultury krajów anglojęzycznych (dotyczy tylko uczniów realizujących język angielski w zakresie podstawowym)
– Elementy analizy matematycznej
– Elementy algebry z teorią liczb
– Elementy chemii fizycznej (tyko dla uczniów, którzy wybrali rozszerzenie z chemii)
– Elementy historii literatury
– Elementy historii sztuki
– Elementy muzyki
– Ekonomia w praktyce
– Język łaciński medyczny
– Podstawy prawa
RELIGIA
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na lekcje religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia z religii nie są obowiązkowe. Deklaracja uczęszczania na zajęcia religii w klasie pierwszej składana jest przy rekrutacji.
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin rocznie.


Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/18 planujemy uruchomienie 8 klas pierwszych:
– 1 klasę M+ (klasa A) (28 miejsc)
– 2 klasy matematyczne (klasa B i G) (56 miejsc)
– 2 klasy matematyczno-biologiczno-chemiczne (wspólna rekrutacja do klas C, F) (56 miejsc)
– 1 klasę menedżersko-ekonomiczną (klasa D) (28 miejsc)
– 1 klasę artystyczno – architektoniczną (klasa E) (28 miejsc)
– 1 klasę humanistyczną (klasa H) (28 miejsc)

oferta-2017-2018-8-klas

Uwaga!
– w kl. 1e niemożliwa kombinacja: matematyka + język polski + historia sztuki
– uczeń, który realizuje rozszerzenie z języka angielskiego nie może uczestniczyć w programie DSD

KLASA M+ (A)

Plus znaczy więcej – program nauczania matematyki wzbogacony został o trzy uzupełnienia realizowane przez wszystkich uczniów klasy M+. Są to: Elementy analizy matematycznej, Elementy algebry z teorią liczb, Metody dowodzenia twierdzeń. Wiemy, że nasi uczniowie nie zadawalają się planem minimum – uzupełnienia te są doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z matematyki poza ramy maturalne. Dodatkowo, dla chętnych prowadzone jest Kółko matematyczne przygotowujące do startu w Olimpiadzie Matematycznej oraz innych konkursach.

Plus znaczy więcej – dla wybijających się uczniów wybierających informatykę oferujemy zajęcia prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. Wieloletnia współpraca owocuje – kilkunastu absolwentów „pierwszego” M-plusa (matura 2016) studiuje informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Plus znaczy więcej – nasza nieszablonowa oferta daje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia spośród: informatyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego. Tworzymy przestrzeń do rozwoju i wymiany doświadczeń – różnorodność zainteresowań naszych uczniów, wpływa na ich wzajemny rozwój i poszerzenie horyzontów. Dlatego nie dziwi nikogo, że w tym roku szkolnym uczniowie M-plusa wystąpią w finałach Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Chemicznej oraz Olimpiady Geograficznej (trzymamy kciuki). Już teraz gratulujemy uczniowi, który w ostatnich dniach został finalistą XXVII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej.

Plus znaczy więcej – najlepsi uczniowie klasy M+ realizujący chemię na poziomie rozszerzonym, mogą korzystać z zajęć w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim na tych samych zasadach co uczniowie klasy B i C. Uczniowie wybierający rozszerzenie z geografii mogą należeć do Klubu Młodego Pasjonata Geografii.

KLASY MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNO-CHEMICZNE (C,F)

w klasie C współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

w klasie F współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Klasy z rozszerzonym programem nauczania chemii i biologii przygotowują ucznia do kontynuowania nauki na studiach medycznych, przyrodniczych, inżynierskich i pedagogicznych. Absolwenci  tych klas mogą aplikować między innymi na takie kierunki studiów jak : medycyna, stomatologia, farmacja, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia i zdrowie publiczne, rehabilitacja, fizjoterapia, biotechnologia, weterynaria, biologia, chemia, chemia medyczna, inżynieria biomedyczna, psychologia, chemia przemysłowa, chemia budowlana oraz inne kierunki przyrodnicze.

Najlepsi uczniowie klasy C (oraz A i B)  w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w jego salach laboratoryjnych, będą mogli uczestniczyć w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii  (45 h w klasie II) oraz  Zadania laboratoryjne z chemii (15 h w klasie III).  Te ostatnie dedykowane są uczniom przygotowującym się do startu  w różnego typu zawodach chemicznych.  Dla nich też prowadzone są dodatkowe zajęcia teoretyczne (kółka) na dwóch poziomach zaawansowania.

Najlepsi uczniowie klas F i G mają możliwość  uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych  na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, realizując program innowacji pedagogicznej  z zakresu zajęć z elementów analizy chemicznej i chemii fizycznej. W czasie roku szkolnego organizowane są dodatkowe wyjścia naukowo-dydaktyczne do Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN , Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutu Chemii UJ.

Rozszerzony program nauczania chemii  można dodatkowo poszerzyć wybierając przedmiot uzupełniający Elementy chemii fizycznej.

Nauczyciele biologii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Zajęcia dydaktyczne z biologii prowadzone są m. in. w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, Ogrodzie Botanicznym, Muzeum Anatomii. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z biologii na UJ i UP.

Nauczyciele chemii przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie  ” O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowym Konkursie EChemTest, w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej  oraz w innych konkursach przedmiotowych.

KLASA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKA (D)

Jest to klasa matematyczna ze zwiększoną o 2 godziny tygodniowo siatką godzin z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i będą odbywać się w budynku II LO oraz kampusie UEK.  Ramowy program zajęć dodatkowych dostępny jest tutaj. Klasa przygotowuje uczniów do studiowania na kierunkach przede wszystkim ekonomicznych, prawniczych i technicznych. Uczniowie z sukcesem startują w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii oraz licznych konkursach przedmiotowych.

KLASA ARTYSTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (E)

Klasa pod patronatem Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Profil ten powstaje w związku z zapotrzebowaniem artystycznie uzdolnionej młodzieży, która oprócz edukacji artystycznej pragnie zdobywać wiedzę w rozszerzonym zakresie z takich przedmiotów jak: matematyka, historia sztuki czy języki obce. Od wielu lat wyniki matury z tych przedmiotów w naszym Liceum są bardzo wysokie. Chcielibyśmy jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom uzdolnionej plastycznie młodzieży i stworzyć warunki do pełniejszego rozwoju nie tylko intelektualnego, ale także twórczego. W tym celu nawiązaliśmy już współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie prowadzone są dla naszych uczniów warsztaty i wykłady z historii sztuki. Planujemy od jesieni 2017 wzbogacić  ofertę o współpracę z uczelniami artystycznymi.

KLASA HUMANISTYCZNA (J)

Oferta tej klasy skierowana jest do uczniów o uzdolnieniach humanistycznych, którzy chcieliby w przyszłości podjąć studia uniwersyteckie, w tym prawnicze oraz z zakresu nauk społecznych. Duża możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym sprzyja rozwijaniu indywidualnych zainteresowań oraz przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych.

DODATKOWE INFORMACJE O KLASACH
Uczniowie, którzy wybierają rozszerzenie z matematyki, języka angielskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej lub języka polskiego, realizują rozszerzenia tych przedmiotów od pierwszego okresu klasy pierwszej

ROZSZERZENIE Z GEOGRAFII

Wybrani uczniowie realizujący naukę geografii na poziomie rozszerzonym będą mogli uczestniczyć w fakultecie geograficznym na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Geograficznym w szkole funkcjonuje Klub Młodego Pasjonata Geografii. Działalność Klubu jest realizowana w różnych formach i ma na celu pobudzić zainteresowanie młodzieży zagadnieniami geograficznymi, geografią jako dyscypliną naukową oraz przyszłym kierunkiem studiów. Formy działalności Klubu obejmują: wykłady i prelekcje tematyczne, warsztaty laboratoryjne na terenie uczelni oraz wycieczki terenowe. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Ponadto dla chętnych prowadzone jest Kółko geograficzne, na którym nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH oraz innych konkursów, również międzynarodowych np. Młodzież w lasach Europy.

Laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu geografia, podobnie jak z matematyki, chemii czy fizyki jest przyjmowany na dowolny kierunek studiów na AGH  z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcym nowożytnym może być:  język angielski w zakresie podstawowym lub język angielski w zakresie rozszerzonym, lub język niemiecki DSD II (6 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III). Siatka godzin z języka angielskiego na poziomie podstawowym we wszystkich klasach pierwszych i trzecich jest zwiększona o dodatkową godzinę lekcyjną przez okres całego roku szkolnego.

UZUPEŁNIENIA OBOWIĄZKOWE
Uzupełnienie obowiązkowe wynikające z przepisów edukacyjnych realizowane jest wymiarze 2 godzin tygodniowo (przez dwa semestry klasy drugiej i trzeciej) – minimum 120 godzin w całym cyklu nauczania.
1. Historia i społeczeństwo – dla tych uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym .
2. Przyroda – dla tych uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia.
3. Uczniowie, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym i ani jednego z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, zobowiązani są do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych: historia i społeczeństwo oraz przyroda.
4. Uczniowie, którzy realizują historię w zakresie rozszerzonym i jeden z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, nie są zobowiązani do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych historia i społeczeństwo oraz przyroda. W takim przypadku uczniowie muszą wybrać większa ilość uzupełnień obowiązkowych zgodnie z siatką godzin.

DODATKOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE – OBOWIĄZKOWE LUB NIEOBOWIĄZKOWE
Ilość obowiązkowych uzupełnień dodatkowych (w ilości od 0 do 3) zależy od wybieranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i wynika z obowiązujących przepisów. Ponadto uczniowie kierując się swoimi zainteresowaniami będą mogli wybrać dodatkowe uzupełnienia w ilości 0-3, wtedy są one realizowane jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Uczeń wybiera uzupełnienia z listy:
– Język angielski konwersatorium z elementami kultury krajów anglojęzycznych (dotyczy tylko uczniów realizujących język angielski w zakresie podstawowym)
– Elementy analizy matematycznej
– Elementy algebry z teorią liczb
– Elementy chemii fizycznej
– Elementy historii literatury
– Elementy historii sztuki
– Elementy muzyki
– Ekonomia w praktyce
– Język łaciński medyczny
– Podstawy prawa

RELIGIA
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na lekcje religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia z religii nie są obowiązkowe. Deklaracja uczęszczania na zajęcia religii w klasie pierwszej składana jest przy rekrutacji.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin rocznie.

 


 Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w roku szkolnym 2016/17

Przed wybraniem profilu w szkole ponadgimnazjalnej warto zapoznać się z warunkami rekrutacji na uczelnie wyższe na planowany kierunek studiów. Oto przykładowe przedmioty maturalne wymagane podczas rekrutacji na:

Prawo: Uniwersytet Jagielloński: 1.WOS 2. Historia lub matematyka 3. Język obcy. Uniwersytet Ekonomiczny: 1. Matematyka lub historia lub WOS 2. Język obcy. Psychologia UJ: Najlepszy przelicznik 1. Język polski lub język angielski 2. Biologia       Medycyna UJ: 1. Biologia 2. Chemia 3. Matematyka       Weterynaria UJ: 1. Biologia 2. Chemia 3. Język obcy 4. Matematyka       Informatyka AGH: 1. Matematyka lub fizyka 2. Język obcy nowożytny       Zarządzanie UEK: 1. Matematyka lub geografia lub historia 2. Język obcy       SGH: 1. Matematyka lub fizyka 2. Geografia lub historia lub WOS lub fizyka 3. Pierwszy język obcy 4. Drugi język obcy     Architektura Kraków: 1. Język polski 2. Historia lub historia sztuki 3. Matematyka 4. Dodatkowy egzamin z rysunku Architektura Wrocław: 1. Matematyka 2. Fizyka 3. Język obcy 4. Język polski. 5. Dodatkowy egzamin z rysunku.

Strony poświęcone aktualnej rekrutacji na wybrane uczelnie wyższe w Polsce:
Uniwersytet Jagielloński
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy
Uniwersytet Pedagogiczny
Akademia Sztuk Pięknych
Szkoła Główna Handlowa Warszawa
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W roku szkolnym 2016/17 planujemy uruchomienie 10 klas pierwszych.
REKRUTACJA DO KLAS
Kandydat do II LO wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron jeden z czterech typów klas:
-klasę M+ (klasa A) (32 miejsca)
-lub klasę matematyczną M (wspólna rekrutacja do klas B,C, F,G,H) (160 miejsc)
-lub klasę matematyczno-językową (wspólna rekrutacja do klas D, I) (64 miejsca)
-lub klasę ogólną z językiem angielskim lub językiem polskim lub językiem łacińskim (wspólna rekrutacja do klas E, J) (64 miejsca).
Kandydat może w deklaracji zaznaczyć wszystkie cztery typy klas, ale musi ustalić, którą klasę wybiera jako pierwszą, którą jako drugą, trzecią i czwartą.
DODATKOWE INFORMACJE O KLASACH
Uczniowie, którzy wybierają rozszerzenie z matematyki, języka angielskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej lub języka polskiego, realizują rozszerzenia tych przedmiotów od klasy pierwszej, pozostałe przedmioty od klasy drugiej.
W klasie ogólnej uczeń nie może wybrać matematyki rozszerzonej.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Języki obce są nauczane w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Nie gwarantujemy wyboru drugiego języka, o ostatecznym przydziale decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Pierwszym językiem obcy nowożytnym może być: język angielski w zakresie podstawowym (3 godz. w klasie I, 3 godz. w klasie II, 3 godz. w klasie III) lub język angielski w zakresie rozszerzonym (4 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III) lub język niemiecki DSD II (6 godz. w klasie I, 6 godz. w klasie II, 6 godz. w klasie III).
RELIGIA
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na lekcje religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia z religii nie są obowiązkowe. Deklaracja uczęszczania na zajęcia religii w klasie pierwszej składana jest przy rekrutacji, do każdej klasy programowo wyższej do końca kwietnia roku poprzedzającego.
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Uczeń w każdej klasie ma możliwość uczęszczania na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 14 godzin rocznie.
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Uczniowie klasy 1A M+ mogą wybrać zajęcia z informatyki prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oferujemy także możliwość udziału w wykładach prowadzonych dla studentów AGH oraz indywidualizację pracy z uczniem zainteresowanym przedmiotem. Współpraca z AGH nie jest jedyną w naszej ofercie – oferujemy również uczniom dodatkowe zajęcia z matematyki (Uniwersytecki Fakultet Matematyczny) i chemii (Uniwersytecki Fakultet Chemiczny), prowadzone przez pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dla uczniów zainteresowanych ekonomią proponujemy zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo prowadzone przez pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (klasa D).
**UZUPEŁNIENIA OBOWIĄZKOWE
Uzupełnienie obowiązkowe wynikające z przepisów edukacyjnych realizowane jest wymiarze 2 godzin tygodniowo (przez dwa semestry klasy drugiej i trzeciej) – minimum 120 godzin w całym cyklu nauczania.
1. Historia i społeczeństwo – dla tych uczniów, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym .
2. Przyroda – dla tych uczniów, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia.
3. Uczniowie, którzy nie realizują historii w zakresie rozszerzonym i ani jednego z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, zobowiązani są do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych: historia i społeczeństwo oraz przyroda.
4. Uczniowie, którzy realizują historię w zakresie rozszerzonym i jeden z przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, nie są zobowiązani do realizacji 2 uzupełnień obowiązkowych historia i społeczeństwo oraz przyroda. W takim przypadku uczniowie muszą wybrać większa ilość uzupełnień obowiązkowych zgodnie z siatką godzin.
***DODATKOWE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE – OBOWIĄZKOWE LUB NIEOBOWIĄZKOWE
Ilość obowiązkowych uzupełnień dodatkowych (w ilości od 0 do 3) zależy od wybieranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym i wynika z obowiązujących przepisów. Ponadto uczniowie kierując się swoimi zainteresowaniami będą mogli wybrać dodatkowe uzupełnienia w ilości 0-3, wtedy są one realizowane jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy.
Uczeń wybiera uzupełnienia z listy:
– Język łaciński medyczny
– Język angielski konwersatorium z elementami kultury krajów anglojęzycznych (dotyczy tylko uczniów realizujących język angielski w zakresie podstawowym 3 godz. tygodniowo)
– Elementy chemii fizycznej
– Podstawy prawa
– Elementy historii sztuki
– Elementy analizy matematycznej
– Elementy algebry z teorią liczb
– Ekonomia w praktyce
– Elementy historii literatury
– Elementy muzyki

 

KLASA 1A M+

Przedmioty punktowane przy rekrutacji tutaj

Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką lub językiem angielskim rozszerzonym. W ramach godzin matematyki  uczniowie realizują trzy obowiązkowe uzupełnienia po klasie I: Elementy analizy matematycznej,  Elementy algebry z teorią liczb i Metody dowodzenia twierdzeń.
Uwaga: Uczniowie, którzy realizują język niemiecki DSD II, muszą wybrać  informatykę.
Uczniowie klasy 1A M+ mogą wybrać zajęcia z informatyki prowadzone przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ze względów organizacyjnych planowana jest jedna grupa pod patronatem AGH – grupa utworzona zostanie w wyniku egzaminu i na podstawie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej z matematyki po 1 semestrze pierwszej klasy. Egzamin ten poprzedzą zajęcia dodatkowe w Instytucie Informatyki AGH prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo (tzw. rok zerowy).

Rekrutacja 2016-2017 klasa A oferta

 

KLASA MATEMATYCZNA  1B,1C,1F,1G,1H

Przedmioty punktowane przy rekrutacji tutaj

Klasy matematyczne prowadzą obowiązkowe rozszerzenie z matematyki od klasy pierwszej.  Uczniowie, kierując się swoimi zainteresowaniami oraz aktualizowanymi co roku zasadami rekrutacji wyższych uczelni, wybierają drugi i trzeci przedmiot rozszerzony (oferta poniżej) oraz obowiązkowe lub dodatkowe uzupełnienia. Przedmioty te są realizowane od klasy II.

Rekrutacja 2016-2017 klasy BC FGH oferta

*KOMBINACJE PRZEDMIOTÓW NIEMOŻLIWE DO WYBORU
Ze względu na obowiązujące przepisy nie są możliwe następujące  warianty wyborów:
1.Wybór jednocześnie trzech przedmiotów spośród: geografia, chemia, biologia, fizyka, język polski.
2.(Matematyka lub Informatyka lub WOS lub język angielski) + język łaciński + historia sztuki.
3.Dwa przedmioty spośród: (matematyka lub  informatyka lub WOS lub język angielski) + język polski.
4.(Matematyka lub informatyka lub WOS lub język angielski) +  (język łaciński lub historia sztuki) + język polski.
5.Język polski + historia sztuki + język łaciński.

 

KLASA MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 1D,1I

Przedmioty punktowane przy rekrutacji tutaj

Klasy matematyczne-językowe prowadzą od klasy pierwszej obowiązkowe rozszerzenie z matematyki i z języka angielskiego lub języka polskiego (w zależności od wyboru ucznia). Uczniowie, kierując się swoimi zainteresowaniami oraz aktualizowanymi co roku zasadami rekrutacji wyższych uczelni, wybierają trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony (oferta poniżej) oraz obowiązkowe lub dodatkowe uzupełnienia. Przedmioty te są realizowane od klasy II.

Klasa D jest klasą ekonomiczno-menedżerską pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczniowie tej klasy mają w klasie pierwszej oraz drugiej dodatkowo dwie godziny tygodniowo zajęć z ekonomii prowadzone przez pracowników dydaktycznych UEK. Uczniowie zainteresowani nauką w tej klasie zgłaszają ten fakt Komisji Rekrutacyjnej przy potwierdzaniu woli uczęszczania do II LO, o zakwalifikowaniu do tej klasy decyduje liczba punktów.

Rekrutacja 2016-2017 klasy DI oferta

*KOMBINACJE PRZEDMIOTÓW NIEMOŻLIWE DO WYBORU
Ze względu na obowiązujące przepisy nie są możliwe następujące  warianty wyborów:
1.Wybór jednocześnie trzech przedmiotów spośród: geografia, chemia, biologia, fizyka, język polski.
2.(Matematyka lub Informatyka lub WOS lub język angielski) + język łaciński + historia sztuki.
3.Dwa przedmioty spośród: (matematyka lub  informatyka lub WOS lub język angielski) + język polski.
4.(Matematyka lub informatyka lub WOS lub język angielski) +  (język łaciński lub historia sztuki) + język polski.
5.Język polski + historia sztuki + język łaciński.

 

KLASA OGÓLNA 1 E, 1J

Przedmioty punktowane przy rekrutacji tutaj

Klasy ogólne prowadzą od klasy pierwszej rozszerzenie z języka angielskiego lub języka polskiego lub języka łacińskiego (w zależności od wyboru ucznia). W tych klasach uczniowie nie mogą wybrać rozszerzonej matematyki. Uczniowie, kierując się swoimi zainteresowaniami oraz aktualizowanymi co roku zasadami rekrutacji wyższych uczelni, wybierają drugi i trzeci obowiązkowy przedmiot rozszerzony (oferta poniżej) oraz obowiązkowe lub dodatkowe uzupełnienia. Przedmioty te są realizowane od klasy II.
Uwaga: Uczniowie, którzy realizują język niemiecki DSD II, muszą wybrać  w klasie 1E język polski.
Uczniowie, którzy realizują język niemiecki DSD II, muszą wybrać w klasie 1J język łaciński.

Rekrutacja 2016-2017 klasa E oferta

Rekrutacja 2016-2017 klasa J oferta

*KOMBINACJE PRZEDMIOTÓW NIEMOŻLIWE DO WYBORU
Ze względu na obowiązujące przepisy nie są możliwe następujące  warianty wyborów:
1.Wybór jednocześnie trzech przedmiotów spośród: geografia, chemia, biologia, fizyka, język polski.
2.(Matematyka lub Informatyka lub WOS lub język angielski) + język łaciński + historia sztuki.
3.Dwa przedmioty spośród: (matematyka lub  informatyka lub WOS lub język angielski) + język polski.
4.(Matematyka lub informatyka lub WOS lub język angielski) +  (język łaciński lub historia sztuki) + język polski.
5.Język polski + historia sztuki + język łaciński.