Historia Szkoły

3 listopada 1883 roku w dwusetną rocznicę zwycięstwa Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem powołano do życia Gimnazjum, które miało nosić miano tego władcy. Nowe gimnazjum dość szybko zaczęło się rozwijać. Rosła też aktywność samych uczniów. W 1890 roku powstawały pierwsze koła samokształceniowe i rozpoczęto wydawać czasopismo związane z ruchem samorządowym – „Koleżeństwo”. Zaledwie siedem lat później w 1897 roku szkoła otrzymuje na swoją działalność gmach przy ulicy Sobieskiego, w którym do dziś się mieści.

Przed wybuchem I wojny światowej rośnie ilość organizacji uczniowskich w tym o charakterze niepodległościowym. W 1911 powstaje III Krakowska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas wojny młodzież związana z naszym liceum brała czynny udział w walce narodowowyzwoleńczej. Po odzyskaniu niepodległości powstaje Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego, które kontynuuje działalność oświatową swego poprzednika. Po napaści bolszewickiej w 1920 roku młodzież szkolna bierze udział w wojnie. 10 lat później szkoła przechodzi reorganizację, w wyniku, której powstają nowe gabinety naukowe w tym: przyrodniczy, historyczno-geograficzny i archeologiczny. Wzbogaceniu ulegają zbiory biblioteki szkolnej.

W 1932 roku następuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 250-lecia Wiktorii wiedeńskiej i 50-lecia powstania szkoły. W tym też okresie następuje rozwój ruchu samorządowego wyrażający się między innymi wydawaniem czasopism. W latach 1940-45 w brutalnej rzeczywistości okupacyjnej zostaje zamknięta szkoła, a jej budynek zamieniono na biura. Hitlerowcy dokonują rabunku lub barbarzyńskiego spalenia zbiorów szkolnych i biblioteki. Nauczyciele II Liceum angażują się w prowadzenie tajnego nauczania. Po wypędzeniu wojsk okupacyjnych w styczniu ’45 roku Szkoła Sobieskiego jest pierwszą uruchomioną placówką oświatową w Krakowie. Uczniowie, rodzicie i nauczyciele własnoręcznie przygotowywali budynek do tego celu. Ponadto w gmachu szkoły lokują się tymczasowo Kuratorium Krakowskie i Śląskie, a szkoła udostępnia część swoich sal uczniom Liceum Nowodworskiego.

W kolejnych latach szkoła przechodzi restaurację. Powstają pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna; a także zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna. Swoją działalność reaktywuje samorząd. Powstają liczne organizacje młodzieżowe w tym Związek Walki Młodych i ZHP. W 1952 roku aktywnym działaniem komitetu rodzicielskiego wyremontowano salę gimnastyczną, aulę i wzbogacono zbiory biblioteczne. Cztery lata później reaktywowana zostaje III Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego. Rok 1964 związany jest z wprowadzeniem koedukacji do szkół. W kolejnych latach unowocześnieniu podlegają pracownie naukowe. Na tysiąclecie państwowości polskiej i Chrztu Polski Liceum Sobieskiego otrzymuje zbiorową Odznakę Tysiąclecia. Od 1968 rusza festiwal klasowych zespołów artystycznych, który z czasem przerodził się w Festiwal Małych Form Teatralnych. Siedem lat później Akademia Rolnicza otrzymuje nowe tereny, które przeznacza na budowę boiska szkolnego. Remont przechodzi szkolna aula. Tradycyjna już żywotna działalność samorządu szkolnego zostaje wyróżniona dyplomem Ministerstwa Oświaty w 1976 roku. W latach 1977-78 szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w olimpiadach stopnia centralnego bierze udział aż 15-tu uczniów. Podobna liczba olimpijczyków lub nawet większa utrzymywać się będzie przez kolejne lata. Po wielu latach uczestnictwa w Festiwalu Artystycznym działalność Liceum Sobieskiego zostaje nagrodzona Pucharem Kuratora Oświaty i Wychowania dla szkoły przejawiającej największą aktywność artystyczną. W 1986 roku ma miejsce I Szkolny Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły, a tradycja jego organizowania jest starannie kontynuowana przez kolejne pokolenia uczniów. W następnym roku szkoła może pochwalić się już kolejną nagrodą w Festiwalu Artystycznym – tym razem w dziedzinie kabaretowej. Zostaje oddana do użytku szkolnego Pracownia Informatyczna.

Lata 1998-90 to okres wielkich przemian, które nie ominęły również naszej szkoły. Opracowano nową organizację szkoły, siatkę godzin. Wprowadzono nowe przedmioty i programy. Minister Edukacji Narodowej zatwierdza II Liceum Ogólnokształcące jako szkołę autorską. Wraz z zmianami w Polsce na lepsze coraz ciekawsze życie staje się w szkole. Nowością jest wprowadzenie Tygodni przedmiotów. Najczęściej są to tygodnie Geografii, Historii (w trakcie, których ma miejsce wspomniany Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły), Humanisty i Języków obcych. Szkoła zakłada II pracownię informatyczną. W okresie 1992-93 nauczyciele II LO opracowali nowy program nauczania języka niemieckiego obowiązujący w całym kraju. Ponadto szkoła wprowadza całoroczne praktyki studenckie. Z inicjatywy dyrekcji I i II LO „wybucha” Święta Wojna Nowodworek-Sobieski w piłce nożnej na stadionie Cracovii.

W 1997 roku z okazji Święta Szkoły obchodzonego w rocznicę bitwy wiedeńskiej hejnał z wieży mariackiej o godzinie 12.00 odgrywany jest przez ucznia naszej szkoły. Od tego dnia rok rocznie cała Polska słucha „uczniowskiego” hejnału. Po raz kolejny tym razem z V LO z inicjatywy dyrekcji zostaje nawiązana współpraca na tle sportowym. W hali Wisły ma miejsce Turniej Gwiazdkowy – mecze w piłce siatkowej i koszykowej. Okres 1998-2001 obfituje w ogrom wydarzeń. Między innymi mają swój czas kolejne Turnieje Gwiazdkowe – Sobieski-Witkowski i Święte Wojny – Sobieski-Nowodworski. Nasze liceum na stałe zdobywa puchar swego patrona. Ponadto zostaje założone Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO – Sobieszczacy; ma miejsce pierwszy walny zjazd członków.

Odbywa się XXX Jubileuszowy Festiwal Artystyczny. Szkoła wprowadza nowe tradycje nagradzania najlepszych uczniów piórem i długopisem „Optimus optimorum” i repliką oryginalnej szabli króla Jana. Szkoła wprowadza na siebie również obowiązek przygotowywania swoich wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym kraju. Mają miejsce spotkania z przedstawicielami czołowych partii polskiej sceny politycznej z dyrektorem Amnesty International. Dyrektor wyraża zgodę na przeprowadzanie prawyborów parlamentarnych. Uczniowie naszej szkoły jako jedyni w Krakowie poważnie podeszli do problemu. Ostatnie dwa lata to dla szkoły ogromny wysiłek finansowy. Po raz kolejny już zostaje przeprowadzony remont zabytkowego gmachu szkoły.