Ewakuacja

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły 

I. CEL PROCEDURY

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników II LO w Krakowie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób realizujących poszczególne etapy ewakuacji.

Począwszy od stwierdzenia (możliwości wystąpienia) zdarzeń mających znamiona sytuacji zagrożenia, wskazujących na konieczność podjęcia czynności związanych z ewakuacją z budynku.

III. PODSTAWY URUCHAMIANIA PROCEDURY

 1. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi);
 2. Incydent bombowy (otrzymanie informacji o podłożeniu lub znalezienie ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego środka);
 3. Niebezpieczeństwo skażenia powietrza (toksycznym środkami przemysłowymi i innymi chemicznymi substancjami niebezpiecznymi, rozprowadzonymi na terenie i/lub na terenie szkoły), jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza przekracza 15 min.;
 4. Zagrożenie katastrofą budowlaną;
 5. Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji;
 6. Inne

IV.  SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU
1. Alarmowanie o zagrożeniach odbywa się w ramach:

a)wewnętrznego systemu alarmowania poprzez:

użycie dzwonka elektrycznego(względnie ręcznego): 10 krótkich powtarzanych dźwięków z przerwą ok. 20 sekund i ponowne powtarzanie cyklu przez 3 minuty;

b) miejskiego systemu wykrywania i alarmowania poprzez:

ogłoszenie alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska :

dźwięk ciągły trwający 3 minuty;

ogłoszenie alarmu powietrznego:

dźwięk modulowany trwający 3 minuty;

ogłoszenia alarmu o skażeniach:

dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami 15 – 25 sekund.

2. Sygnał alarmowy w razie pożaru może włączyć każdy, kto zauważył ogień, nie dający się ugasić podręcznymi środkami gaśniczymi lub inne niebezpieczeństwo bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu uczniów i pracowników. W innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub jego zastępca.

3. Dzwonek elektryczny wykorzystywany jako sygnał alarmowy w szkole znajduje się na parterze budynku na portierni w ściennej skrzynce po lewej stronie. Należy ręcznie używać przełącznika z napisem  „ Dzwonek” w sposób zgodny z brzmieniem dźwięku alarmowego obowiązującego w szkole tj. 10 krótkich powtarzanych dźwięków z przerwą ok. 20 sek. i ponowne powtarzania cyklu przez 3 min.

V. DROGI I PUNKTY EWAKUACYJNE SZKOŁY

1. Ewakuacją kieruje dyrektor, z-ca dyrektora lub osoba do tego upoważniona.

2. Opuszczając budynek należy stosować się do znaków informacyjnych stanowiących o kierunku dróg ewakuacji i wyjściach ewakuacyjnych ze szkoły (strzałki na ścianach).

3. W trakcie opuszczania budynku należy zadbać, o sprawne i szybkie przemieszczanie się uczniów w kierunku wyjść ewakuacyjnych, w miarę możliwości prawą stroną klatki schodowej – umożliwi to swobodne poruszanie się po kondygnacjach służbom ratunkowym np. straż pożarna z wężami gaśniczymi.

4. Ewakuacja odbywa się w następujący sposób i kolejności:

BUDYNEK GŁÓWNY:

PIWNICA – ewakuuje się bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

PARTER –  biblioteka , s. 9, 8, 7, 6, W4, W5 ewakuuje się wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; sale: F1, F2, F3, 3, 4, 5, – bramą główną na ul. Sobieskiego.

I PIĘTRO –  s. 16, 17, 18, ewakuuje się klatką boczną i wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; pozostałe sale i pomieszczenia ewakuuje się klatką główną
i wyjściem głównym na ul. Sobieskiego.

II PIĘTRO – s. 27, 28, 29 ewakuuje się klatką boczną i wyjściem bocznym na ul. Sobieskiego; pozostałe sale i pomieszczenia ewakuuje się klatką główną
i wyjściem głównym na ul. Sobieskiego.

Hala

SALA GIMNASTYCZNA, SIŁOWNIA, W3 – ewakuuje się wyjściem na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego lub bocznymi drzwiami sali gimnastycznej na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

II, I PIĘTRO – ewakuuje się klatką schodową i wyjściem na podwórze,
a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego lub bocznymi drzwiami sali gimnastycznej na podwórze, a następnie bramą wjazdową na ul. Sobieskiego;

W miarę możliwości ewakuacja odbywa się w następującej kolejności:

 • osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie zdarzenia;
 • osoby znajdujące się na kondygnacji powyżej niebezpiecznego zdarzenia;
 • pozostałe osoby.

Następnie poszczególne poziomy klas udają się do punktów zbiórek w następujący sposób: (por. plan sytuacyjny ewakuacji z budynku)

KLASY I –  chodniki na ul. Sobieskiego w stronę ul. Siemiradzkiego

KLASY II – chodniki na ul. Sobieskiego;

KLASY III – chodniki na ul. Sobieskiego od strony ul. Kremerowskiej

KLASY IV  chodnik na ul. Sobieskiego od ul. Stefana Batorego

UWAGA!

Miejsca naprzeciw wejść do szkoły po obu stronach chodnika są zarezerwowane dla służb, dlatego nie może odbywać w tych miejscach zbiórka.

PRACOWNICY NIE MAJĄCY POD OPIEKĄ UCZNIÓW – na chodniku na ul. Sobieskiego na wprost wejścia głównego.

( W razie konieczności uczniowie udadzą się w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły).

5. Punkt pomocy przedmedycznej znajduje się w gabinecie zabiegowym pielęgniarki szkolnej lub na chodniku na ul. Sobieskiego na wprost wejścia głównego.

6. W przypadku niepogody – złych warunków atmosferycznych ustala się miejsce zbiórki w Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Spasowskiego 8.

VI.             OGÓLNE ZASADY EWAKUACJI

 1. Ściśle stosować się do poleceń przełożonych lub prowadzących akcję ratowniczą;
 2. Wyłączyć i zabezpieczyć urządzenia elektryczne i gazowe;
 3. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych;
 4. Sprawdzić pomieszczenia czy nie pozostały w nich jakieś osoby;
 5. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;
 6. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki ( zob. plan sytuacyjny);
 7. W trakcie opuszczania budynku swoim zachowaniem wpływać na sprawny
  i spokojny przebieg akcji, w sposób nie wywołujący paniki;
 8. Na miejscu ewakuacji nauczyciel z uczniami i pozostali pracownicy przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu do budynku i dalszej pracy
  i nauki.
 9. W przypadku pożaru drzwi i okna powinny zostać zamknięte, a klucze pozostawione w drzwiach.
 10. W przypadku skażenia chemicznego drzwi i okna powinny być otwarte.

VII.          PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA

1.DYREKTOR SZKOŁY

 • podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej czy częściowej);
 • uruchamia procedurę ewakuacyjną przy pomocy radiowęzła;
 • nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze;
 • nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych;
 • nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji
  w szczególności: ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, wodnej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
 • wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych;
 • zarządza ewakuację samochodów z podwórza;
 • współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

2.PRACOWNICY TECHNICZNI I ADMINISTRACJI

 • informację o zagrożeniu natychmiast przekazują do sekretariatu szkoły osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika szkoły;
 • wstrzymują wejście na teren szkoły;
 • otwierają wyjście ewakuacyjne na podwórze oraz wahadłowe drzwi prowadzące do głównego wyjścia;
 • w dalszej kolejności otwierają bramę prowadzącą na podwórze szkolne, celem umożliwienia ewakuacji samochodów;
 • uruchamiają sygnał alarmowy dzwonkiem elektrycznym lub ręcznym;
 • sprawdzają pomieszczenia szatni, nie udostępniając ich uczniom;
 • pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz budynku
 • wyłączają, na polecenie dyrektora szkoły (w razie potrzeby bez polecenia), zawór wodny, gazowy i główne bezpieczniki.

3. NAUCZYCIEL – sprawujący opiekę

 • sprawuje opiekę tylko nad klasą (grupą), z którą prowadzi zajęcia lub z klasą , z którą rozpoczyna zajęcia – jeśli ewakuacji odbywa się w trakcie przerwy;
 • ogłasza alarm dla uczniów danej klasy;
 • nakazuje zabranie tylko osobistych rzeczy;
 • zabiera dziennik(i) lekcyjne ze sobą;
 • nakazuje i nadzoruje przebieg ewakuacji podopiecznych;
 • przekazuje informację o miejscu zbiórki dla danej klasy (zob. pkt 5);
 • przelicza stan osobowy klasy(grupy) w chwili opuszczania sali lekcyjnej;
 • wychodząc z sali jako ostatni, pozostawiają drzwi domknięte z kluczem w zamku !
 • na miejscu zbiórki obowiązkowo sprawdza obecność wśród uczniów,
  a następnie sprawdza ich stan zdrowia;
 • w przypadku braku ucznia, należy natychmiast ten fakt zgłosić najbliższemu przedstawicielowi służb ratowniczych;
 • zgłoszenie stanu liczebnego do kierującego akcją
 • w przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia urazów lub problemów zdrowotnych, należy: doprowadzić ucznia do punktu pomocy, poinformować dyrektora szkoły, udzielić pierwszej pomocy i w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;
 • niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów (podopiecznych) do domów, bez wcześniejszego powiadomienia
  o zdarzeniu rodziców;

4. NAUCZYCIEL – nie sprawujący opieki

 • wspomaga nauczycieli w kierowaniu uczniów do wyjść;
 • kontroluje pomieszczenia inne, niż sale lekcyjne, w których mogą przebywać ludzie np. toalety, bufet.
 • w miarę potrzeb i możliwości zabierają ze sobą dokumentację szkolną np. dzienniki z pokoju nauczycielskiego;
 • kieruje ruchem osób opuszczających budynek, ze szczególnym uwzględnieniem, aby przebiegał bezpośrednio w kierunku wyjść ewakuacyjnych.

5. PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 • w zależności od zagrożenia prowadzi punkt pomocy przedmedycznej
  w gabinecie na parterze lub na chodniku przy ul. Sobieskiego – zob. plan sytuacyjny.
 • zabiera ze sobą niezbędną ilość środków i materiałów medycznych.

6. SEKRETARIAT SZKOŁY I KSIĘGOWOŚĆ

 • zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia odpowiednie służby ratownicze:

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Tel. alarmowy kom. 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Wod-Kan 994
Wojew. Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

 • zabezpiecza dokumentację szkoły przed osobami trzecimi i przygotowuje ją na wypadek konieczności ewakuacji;
 • zabezpiecza sprzęt komputerowy przed możliwością utraty danych.

VIII.       PODSTAWA PRAWNA

 1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1313) z późniejszymi zmianami,
 2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 620) z późniejszymi zmianami,
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.)
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 928
W tym tygodniu: 10414
W sumie: 5015815

bip