Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532)

1. W szkole ustala się następujące warunki organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
a) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom, rodzicom oraz nauczycielom,
b) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest bezpłatne

2. Podstawę do udzielenia uczniowi pomocy stanowi:
a) informacja przekazana przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
b) opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

3. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu
c) warsztatów,
d) konsultacji i porad.

4. Formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:
a) porady,
b) konsultacje,
c) warsztaty,
d) szkolenia.

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele oraz pedagog szkolny, psycholog, doradca zawodowy.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb w tym zakresie.

7. Udział ucznia niepełnoletniego w formach, o których mowa w pkt 3, jest możliwy po wyrażeniu zgody przez jego rodziców. Zgodę na objęcie ucznia formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej wyraża się w formie pisemnej.

8. Uzyskanie zgody, o której mowa w pkt 7, jest obowiązkiem wychowawcy klasy lub pedagoga i psychologa szkolnego.

9. Planowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Odbywa się ono we współpracy z rodzicami ucznia, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią.

10. Dokumentację szkolną zajęć pomocowych opracowuje i prowadzi pedagog szkolny lub psycholog.

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest obowiązkiem zespołu, w skład którego wchodzą: pedagog szkolny, wychowawca klasy oraz specjalista udzielający uczniowi pomocy.

12. Zadaniem zespołu, o którym mowa w pkt 11, jest w szczególności:
a) ustalenie form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresu ej udzielania oraz wymiaru godzin,
b) opracowanie na okres określony w orzeczeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego,
c) dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
d) opracowanie – co najmniej dwa razy w roku szkolnym – wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem.

13. Zespół sporządza wniosek do dyrektora szkoły w sprawie objęcia ucznia niepełnosprawnego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

14. Dyrektor szkoły powiadamia pisemnie rodziców ucznia niepełnosprawnego o formie przyznanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

15. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego, organizowane zgodnie z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię, nie są formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

16. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

17. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów jest zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego.

18. Wspieranie nauczycieli, specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy do obowiązków: pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego.

19. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapewnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krakowie.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Aktualnie online: 6
Dzisiaj: 607
W tym tygodniu: 2962
W sumie: 4959027

bip