Złota Szkoła NBP – piąta „lekcja z ekonomią”

Kolejną lekcję przygotowała prof. Anna Szefer-Kłęk.
Lekcja odbyła się w dniu 2 marca.
Temat: „Złota Szkoła NBP – Jak założyć swój pierwszy rachunek w banku (słuchanie, czytanie, ćwiczenia leksykalne)”

Lekcja została przygotowana przy użyciu platform edukacyjnych Nearpod oraz Kahoot! w oparciu o samodzielnie opracowane ćwiczenia na podstawie zasobów znajdujących się na platformie YouTube oraz przy wykorzystaniu informacji znajdujących się na portalu edukacyjnym The Simple Dollar. Lekcja zakończona zadaniem domowym dla uczniów- grą edukacyjną Spent.

Złota szkoła NBP – czwarta „lekcja z ekonomią”

W ramach projektu Złota Szkoła NBP  uczniowie klasy 2g przez 4 godziny lekcyjne rozwiązywali zadania dotyczące procentu prostego i złożonego. Zajęcia prowadziła prof. Dorota Kasprzyk w ramach lekcji matematyki. Daty i terminy realizacji:

 • 5 marca: „Procent składany, procent prosty”
 • 8 marca: „Oprocentowanie lokat i kredytów” (2 godziny lekcyjne w jednym dniu)
 • 9 marca: „Raty malejące i stałe kredytu”

Podczas lekcji uczniowie rozwiązali poniższe zadania

Złota Szkoła NBP – trzecia „lekcja z ekonomią”

W dniach 19 kwietnia oraz 22 kwietnia  „lekcję z ekonomią” w ramach projektu Złota Szkoła NBP w grupie 2n1 zrealizowała prof. Ilona Zych – Chodak. Zajęcia odbyły się w języku niemieckim i obejmowały łącznie 2 jednostki lekcyjne. Temat: „ Auf der Bank” (W banku).

W trakcie lekcji uczniowie:

 1. przygotowali dialog dotyczący wizyty w banku,
 2. obejrzeli filmik/scenkę na temat jak założyć konto w banku,
 3. przygotowali komiks,
 4. zaproponowali wskazówki jak oszczędzać pieniądze,
 5. przygotowali krótką prezentację na temat inflacji w Polsce i Europie.

Złota Szkoła NBP – druga „lekcja z ekonomią”

Kolejną „lekcję z ekonomią” w ramach projektu Złota Szkoła NBP przeprowadziła prof. Katarzyna Pysz. Lekcja odbyła się w dniu 5 marca br. w grupie 2A17 (uczniowie klas 2K i 2N). Temat lekcji: „Opening my first bank account – lekcja life-skills”.

Lekcja została stworzona i przeprowadzona przy użyciu narzędzia do wirtualnej pracy z uczniami – platformy nearpod.com i odbyła się na platformie Microsoft Teams.

W trakcie lekcji uczniowie zostali zapoznani z tematyką kont osobistych prowadzonych w instytucjach bankowych dla osób indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia i prowadzenia kont dla osób niepełnoletnich. Uczniowie poznali zasady i słownictwo fachowe dotyczące zakładania kont bankowych.

W trakcie lekcji uczniowie:

 1. obejrzeli video w wersji oryginalnej (język angielski) na temat możliwości założenia konta, typów kont i korzyści płynących z posiadania konta osobistego oraz możliwości płynących z posiadania kart płatniczych, debetowych i kredytowych. W trakcie oglądania video uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące określonego fragmentu filmu, przewidywali jakie treści nastąpią,
 2. pracowali z tekstem – zadania typu tekst z lukami, w których musieli uzupełnić tekst słownictwem poznanym podczas projekcji video,
 3. łączyli pary wyrazów w języku polskim i angielskim takich jak np. rachunek bieżący, saldo, rachunek oszczędnościowy, stopa procentowa, wypłata środków,
 4. odpowiadali na pytania na temat największych banków (one question quiz),
 5. wybierali bank, w którym chcieliby założyć konto (opinion poll),
 6. poznali na podstawie szczegółowej analizy elementy karty płatniczej i wykonali krótki test sprawdzający z zagadnień poznanych podczas lekcji,
 7. mieli okazję spersonalizować swoje potencjalne karty płatnicze projektując ich awers.


Na końcu zajęć uczniowie odpowiedzieli na pytanie dotyczące konta oszczędnościowego. Odpowiedzi poprawnej udzieliło 80% uczniów.

Złota Szkoła NBP – pierwsza „lekcja z ekonomią”

Drugie zadanie w ramach projektu Złota Szkoła NBP polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat przewodni programu, czyli finansów osobistych, podczas dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. W dniu 1 marca br. 4 lekcje w języku angielskim prowadziła prof. Anna Wierzbicka. Zajęcia były realizowane w grupach: 2A7, 2C2, 2A19, uK3.

Temat: „Złota Szkoła NBP – Jak założyć swój pierwszy rachunek w banku ( słuchanie, czytanie, ćwiczenia leksykalne)”.

Cele i założenia lekcji:
1. zapoznanie uczniów z fachową terminologią biznesową z zakresu finansów osobistych (w szczegółności związaną z wyborem banku, zakładaniem konta, formami płatności oraz rodzajami przelewów).
2. zaprezentowanie uczniom autentycznych materiałów o tematyce finansowej ( tutorial na platformie YouTube oraz strona internetowa,
3. nauka krytycznego myślenia, poszukiwanie informacji, analiza danych oraz wyciąganie wniosków,
4. umiejętności miękkie: negocjacje
5. rozwijanie kreatywności

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie
2. Rozmowa o finansach i edukacji z zakresu wiedzy ekonomicznej w Polsce oraz w krajach anglosaskich.
3. Analiza sytuacji finansowej nastolatków: źródła dochodów, planowanie wydatków, sposoby na oszczędzanie.
4. Rozwijanie sprawności słuchania tekstu w wersji oryginalnej
5. Uczniowie oglądają film Jak założyć pierwsze konto bankowe i w trakcie filmu odpowiadają na pytania dotyczące zakładania pierwszego rachunku w banku oraz zapoznają się usługami bankowymi, w szczególności z rodzajami kont.
6. Rozwijanie sprawności czytania
7. Ćwiczenie leksykalne. Uczniowie uzupełniają tekst brakującymi słowami tak aby utworzyć logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst. Tekst jest fragmentem nagrania i dotyczy szczegółowego opisu rachunku bieżącego i oszczędnościowego.
8. Rozwijanie słownictwa fachowego
9. Tłumaczenie terminologii finansowej – ćwiczenie leksykalne ( łączenie w pary wyrażeń w języku angielskim z ich odpowiednikami w języku polskim)
10. Rozwijanie umiejętności czytania i mówienia
11. Uczniowie wypełniają ankietę dotyczącą kryteriów wyboru banku i przedstawiają swoje argumenty w otwartej dyskusji. Rozważają plusy i minusy wyboru banków narodowych, lokalnych oraz internetowych.
12. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji
13. Uczniowie analizują informacje znajdujące się na awersie i rewersie karty płatniczej. Starają się dopasować je do podanych w quizie opisów w języku angielskim i samodzielnie ustalają, które z nich znajdą się na z przodu a które z tyłu karty. Analizują też znaczenie i cel umieszczonych na karcie danych.
14. Rozwijanie sprawności mówienia
15. Personalizacja karty płatniczej – uczniowie wybierają obrazek który chcieliby umieścić na swojej karcie i wklejają go do interaktywnej tablicy multimedialnej wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru. Podczas wspólnej dyskusji uczniowie przedstawiają swoje argumenty, komentują wybory kolegów i koleżanek.
16. Zadanie domowe
Gra edukacyjna SPENT. Uczniowie podejmują wyzwanie, którego celem jest racjonalne zarządzanie swoimi finansami przez miesiąc. Podczas gry podejmują decyzje dotyczące zarówno wydatków jak i sposobów pozyskiwania pieniędzy ( w tym podejmowanie pracy zarobkowej oraz zaciąganie pożyczek).

Złota Szkoła NBP – ósme spotkanie z ekspertem

Ostatni wykład w ramach projektu Złota Szkoła NBP wygłosił w dniu 27 kwietnia pan Grzegorz Kwiatkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Temat: „Planowanie i kontrola wydatków czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie z klas: 1c, 1f, 2b, 2c, 2e oraz 2L (łącznie 160 osób).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań i odpowiedzi w galerii zdjęć.

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – siódme spotkanie z ekspertem

Kolejny wykład w ramach projektu Złota Szkoła NBP wygłosił w dniu 26 kwietnia Miejski Rzecznik Konsumentów w  Krakowie pan Jerzy Gramatyka.

Temat wykładu: „Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich”.

Informacje dodatkowe:

­Kradzież danych osobowych – jakie mogą być konsekwencje kradzieży lub wyłudzenia danych?

http czy https?

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 2K, 2M, 2R, 2S oraz 2T (łącznie 152 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań i odpowiedzi tutaj

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – piąte i szóste spotkanie z ekspertem

Temat piątego i szóstego spotkania z ekspertem w ramach projektu Złota Szkoła NBP to „Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel”. Wykłady na ten temat wygłosili prof. UJ Wiesław Gumuła w dniu 19 kwietnia oraz pani Renata Deptała z Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 23 kwietnia.

Prof. Wiesław Gumuła jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczas pracował między innymi w Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii finansów oraz socjologii osobliwości społecznych.

Pani Renata Deptała pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie, jedynego tego rodzaju podmiotu w Polsce należącego do Skarbu Państwa.

W wykładzie w dniu 19 kwietnia uczestniczyli uczniowie klas: 2c, 2d, 2N, 2P oraz 2S (łącznie 156 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań: część 1, część 2

Wyniki:

 

W wykładzie w dniu 23 kwietnia uczestniczyli uczniowie klas 1a, 1b, 1c, 1d, 2f, 2P, 2R (łącznie 175 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań i odpowiedzi tutaj: część 1, część 2, część 3.

Spotkania zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – czwarte spotkanie z ekspertem

W dniu 15 kwietnia br. w ramach projektu Złota Szkoła NBP wykład wgłosił pan Grzegorz Kwiatkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego. Temat spotkania: „Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 1a, 1e, 1h oraz 2a (łącznie 93 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań tutaj

Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili uczniowie klasy 2a (wyniki w galerii zdjęć).

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – trzecie spotkanie z ekspertem

Trzeci wykład w ramach projektu Złota Szkoła NBP wygłosił  w dniu 13 kwietnia br. prof. Cezary Kochalski, ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2012 do 2016 prorektor tej uczelni, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2020–2026, kierownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania Finansami oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu.

Temat wykładu: „Pożyczanie pieniędzy, a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą”.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 2K, 2L, 2M, 2N (łącznie 271 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe (wyniki: część 1, część 2, część 3).

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – drugie spotkanie z ekspertem

Kolejny wykład w ramach projektu Złota Szkoła NBP poprowadził  w dniu 16 marca br. dr Maciej Kopeć – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Temat wykładu: „Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń”. W trakcie spotkania głos zabierała również pani Monika Suder – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS w Krakowie.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: 1g, 2d, 2N oraz 2L (łącznie 127 uczniów).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania testowe. Lista pytań tutaj.

Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili uczniowie klasy 2d (wyniki  w galerii zdjęć).

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Złota Szkoła NBP – pierwsze spotkanie z ekspertem

W dniu 9 marca br. wykład na temat „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników” wygłosił dr Mateusz Folwarski z Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Złota Szkoła NBP

W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas 2N i 2P (łącznie 57 osób).

Na końcu spotkania uczniowie odpowiadali na pytania:

 1. Kto jest twórcą polskich banknotów?
 2. Na banknocie 500 PLN jest podobizna Jana III Sobieskiego. A czyj wizerunek był również brany pod uwagę?
 3. Kto jest głównym wydawcą kart na polskim rynku finansowym?

Najwięcej odpowiedzi poprawnych udzieli uczniowie klasy 2N (wyniki w galerii zdjęć).

Spotkanie zorganizowała dr Wioletta Nogaj.

Druga debata II LO Kraków vs. UEK

W dniu 19 kwietnia br. odbyła się druga debata oksfordzka pomiędzy naszym liceum oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Temat: Jako przeciętny polski obywatel zdecydowałbym się oszczędzać pieniądze, a nie je inwestować.

Marszałek debaty: studentka UEK Magdalena Kasowicz
Ekspert: dr inż. Konrad Kolegowicz (UEK)
Sędziowie:
UEK: dr Wojciech Szymla (opiekun Koła Naukowego Controllingu i Finansów), Adam Jabłoński (były członek i zwycięzca Uczelnianej Ligii Krakowskiej)
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców: Anna Stelmach, Filip Kamiński
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie: Sebastian Surówka kl. 2d

Strona propozycji – uczniowie II LO w Krakowie:
Wiktor Gut kl. 3d
Tomasz Peryka-Fijałiewicz kl. 2e
Martna Rajchel kl. 3h
Jan Stępniewski kl. 3g

Strona opozycji – studenci UEK:
Kamila Jórasz
Anna Meus
Karolina Łakomiec
Patrycja Kudyba

Koordynacja: Piotr Budz (student UEK), Paweł Jakóbski (uczeń kl. 2N II LO w Krakowie)
Muzyka: Filip Matracki, Wiktor Waligóra (uczniowie kl. 2N II LO w Krakowie)
Grafika: Zofia Figlarska (uczennica kl. 2e II LO w Krakowie)
Montaż: Marcin Nogaj  (uczeń kl. 2d II LO w Krakowie)

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia!

Pierwsza debata II LO w Krakowie vs. UEK

W dniu 30 marca br. odbyła się pierwsza debata oksfordzka pomiędzy naszym liceum oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Temat: Posiadanie konta bankowego z kartą debetową przez osoby poniżej 18 r.ż. przynosi więcej szkód niż korzyści

Marszałek debaty: Martyna Rajchel (uczennica kl. 3h II LO w Krakowie)
Ekspert: dr inż. Konrad Kolegowicz (UEK)
Sędziowie:
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców: Anna Stelmach, Filip Kamiński
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie: dr Olga Błyskal

Strona propozycji – studenci Koła Naukowego Controllingu i Finansów UEK:
Sandra Lubińska
Klaudia Maślanka
Katarzyna Mitruczuk
Dominika Wilk

Strona opozycji – uczniowie II LO w Krakowie:
Julia Gorczowska kl. 2d
Piotr Pliszka kl. 2d
Sebastian Surówka kl. 2d
Piotr Wietrzny kl. 2a

Koordynacja: Piotr Budz (student UEK), Paweł Jakóbski (uczeń kl. 2N II LO w Krakowie)
Muzyka: Filip Matracki, Wiktor Waligóra (uczniowie kl. 2N II LO w Krakowie)
Grafika: Zofia Figlarska (uczennica kl. 2e II LO w Krakowie)
Montaż: Sebastian Surówka (uczeń kl. 2d II LO w Krakowie)

Debata została zorganizowana w ramach projektu „Złota Szkoła NBP”, którego realizacji podjęła się dr Wioletta Nogaj.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia!

Szczególne podziękowanie kierujemy do dr. inż. Konrada Kolegowicza za zaangażowanie, motywowanie i wsparcie!

Dzień Otwarty 2021

Drodzy Kandydaci,

15 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć Was podczas wirtualnego Dnia Otwartego w naszym Liceum. Była to edycja znów wyjątkowa, ponieważ po raz kolejny nie mogliśmy spotkać się w murach naszej szkoły, a jedynie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Mamy jednak nadzieję, że przygotowane dla Was prelekcje, warsztaty i lekcje otwarte stanowiły ciekawe doświadczenie i pokazały choć namiastkę życia II LO.
Dziękujemy za udział i czekamy na Was we wrześniu!

Prezentacja z lekcji otwartej matematyki tutaj

Organizacja: prof. Katarzyna Pysz

Laureaci konkursu plastycznego ,,Portret bliskiej mi osoby”

Laureatami ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Portret bliskiej mi osoby” w kategorii 14-16 lat zostali:

Wiktoria Wiejacha – III miejsce -klasa 1e
Kamil Janawa – III miejsce -klasa 1f
Małgorzata Ukowska – wyróżnienie 1e

Organizatorem konkursu był Klub Kultury „Chełm”, działający w strukturach Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki w Krakowie”.

Na konkurs wpłynęło kilkaset prac o bardzo wysokim poziomie w różnych technikach plastycznych.

Opieka: prof. Marek Batorski

Serdecznie gratulujemy!

Dobre samopoczucie w pracy – jak je dostosować do własnych potrzeb?

W ramach międzynarodowego projektu online  pt.: „My sweet working place” w dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie eksperckie z dr Sabiną Nowak, adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne, informatyczne dla nauczycieli oraz wykłady z CLIL.

Oprócz uczniów naszego liceum uczestniczyła w nim młodzież z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Turcji. Tematem przewodnim spotkania było „Dobre samopoczucie w pracy – jak je dostosować do własnych potrzeb?”

Wykład koncentrował się na sposobach poprawy najbliższego otoczenia, w domu i w miejscu pracy, a pomysły omówione na wykładzie obejmowały kilka prostych, ale naukowo sprawdzonych rozwiązań, które mają pomóc uczestnikom spotkania znaleźć równowagę w życiu i być bardziej produktywnym w przyszłej pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, że szczęście to stan umysłu i uświadomili sobie, jakie czynniki uszczęśliwiają i wpływają na ich samopoczucie.

Po wykładzie uczestnicy potrafili odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie zmiany wprowadzić w swoim otoczeniu, żeby poprawić swoje samopoczucie?
 • Jak zwiększyć obszar mózgu odpowiedzialny za uczenie się, pamięć i koncentrację (*po 8 tygodniach)?
 • Jak być bardziej efektywnym w wyznaczaniu i osiąganiu nowych celów?

Inicjatorem i organizatorem spotkania była prof. Justyna Grzegorzyca – Ambasador eTwinning w Małopolsce

Film promocyjny II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie


Scenariusz: Julia Gorczowska, Sebastian Surówka
Montaż: Róża Kwiecińska, Szymon Fiejtek
Występują: Aleksandra Graca, Dawid Banach, Nina van der Brug, Paulina Jamroziewicz, Piotr Pliszka, Mikołaj Donocik, Ewa Pijaj, Aleksandra Łagudza, Róża Kwiecińska, Wojciech Wietrzny, Marta Szaflarska, Julia Gorczowska

Komunikat Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty, który odbędzie się już w czwartek (15 kwietnia) w godz. 15:00 – 18:00. Usłyszycie między innymi o profilach klas, atmosferze i inicjatywach, w które, jako przyszli uczniowie i uczennice, będziecie mogli się zaangażować. Jeśli czekacie na informacje o remoncie szkolnego basenu, zastanawiacie się, czym jest Święta Wojna lub po prostu jesteście ciekawi, jak będziecie mogli odnaleźć się w Sobieskim, koniecznie przyjdźcie! link do wydarzenia na facebooku tutaj

15.04 czwartek – Dzień Otwarty w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Drodzy Uczniowie klas VIII !

Specjalnie dla Was w dniu 15 kwietnia (czwartek) organizujemy w naszym Liceum Dzień Otwarty.
Poniżej harmonogram wirtualnych spotkań. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (tutaj). Na podany w zgłoszeniu adres e-mail wyślemy zaproszenie do udziału w spotkaniu na platformie Microsoft Teams.

Godzina Nauczyciel Forma/przedmiot
10.00 – 10.15 prof. Małgorzata Sobolewska J. niemiecki – Grupy 2-godzinne języka niemieckiego – oferta II LO – prelekcja 
10.05 – 10.15 prof. Anna Wierzbicka J. angielski w II LO – prezentacja
10.15 – 11.00 prof. Anna Wierzbicka Obraz Brytyjskiej Rodziny Królewskiej w mediach i popkulturze – lekcja online – j. angielski, poziom B2+/C1
10.15 – 11.00 prof. Marta Kocon The Power of Nature – lekcja otwarta j.angielski,poziom B2
10.15 – 10.45 prof. Ilona Zych – Chodak J. niemiecki  – lekcja online, poziom A2+
10:15-12:00 prof. Magdalena Mulawka-Bury ,,Matematyka od a do x –  prezentacja metod, które można wykorzystać podczas konkursów” – wykład poprowadzony przez uczniów z klasy 2a
11.00 – 11.15 prof. Małgorzata Sobolewska J. niemiecki – Grupy 2-godzinne języka niemieckiego – oferta II LO – prelekcja 
11.15 – 11.35 prof. Ilona Zych – Chodak DSD I i DSD II w II LO – wykład
11.15 – 12.00 prof. Renata Bielecka Biologia w II LO – prezentacja
12.00 – 12.15 prof. Małgorzata Sobolewska J. niemiecki – Grupy 2-godzinne języka niemieckiego – oferta II LO – prelekcja 
12.10 – 12.40 prof. Zych – Chodak Ilona J. niemiecki – lekcja online, poziom B1
12.10 – 12.45 prof. Katarzyna Janas „Na żółto i na niebiesko” – dlaczego pióra ptaków są kolorowe?
– lekcja otwarta, biologia
12.10 – 12.55 prof. Agata Reichert – Zaczek „Jak pogodzić pasje artystyczne z nauką? – przyjdź do klasy artystyczno-architektonicznej”- prezentacja oraz rozmowa z uczniami klasy artystycznej 2P
13.05 – 13.50 prof. Agata Reichert – Zaczek ” Wymiany młodzieżowe w  ramach projektu Erasmus+ oraz projekty międzynarodowe eTwinning– propozycja dla miłośników podróży i ciekawych świata” – prezentacja z wykładem
14.00 – 14.15 prof. Małgorzata Sobolewska J. niemiecki – Grupy 2-godzinne języka niemieckiego – oferta II LO – prelekcja 
15.00 – 16.00 uczniowie klasy menedżerskiej Dlaczego warto uczyć się w klasie menedżerskiej w II LO? – oferta klasy menedżerskiej, prezentacja i forum.
16.00 – 16.30 prof. Marek Lach Rozwijaj pasje, poszukuj zainteresowań w dziedzinie IT – oferta edukacyjna z informatyki w II LO

Również specjalnie dla Was przygotowany został thinglink

Organizacja: prof. Katarzyna Pysz

Drugie życie 2L

Szkoła przede wszystkim? A może jednak nie? Albo może nie tylko szkoła…
Ważni są ludzie, ważne są zwierzęta. Ważny jest otaczający nas świat. Ważne są nasze pasje. Muzyka, śpiew, taniec, rysunek, poezja, kolekcjonerstwo, sport… I dzieła wykonane naszymi rękami – tworzone z wełny, roślin, metalu… Dobra pizza też wychodzi spod naszych rąk.

To wszystko wzbogaca, upiększa i ułatwia nam codzienne życie. Zwłaszcza w czasie pandemii.

Kolaże przygotowała Paulina Rogala

51. edycja FMFT

Szanowni Sobieszczacy,  

 z końcem 2020 roku podjęliśmy decyzję, aby 51. edycję FMFT zrealizować w 2021 roku, ale niestety obecna sytuacja epidemiczna ciągle stawia nas w obliczu wielkiej niepewności.

Na tę chwilę 51. edycję FMFT pragniemy przeprowadzić w formie Wydarzenia online (bez udziału publiczności). W auli II LO i Teatrze Groteska chcemy w pełnym reżimie sanitarnym nagrać występy wszystkich uczestników, by potem móc je udostępnić szerszej publiczności online.

Pragniemy poinformować, że zmianie ulegają terminy nagrań. Poniżej podajemy aktualne daty:

21 maja 2021r. (piątek) Dzień Poezji Śpiewanej i Recytowanej miejsce: II LO im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie

24 maja 2021r. (poniedziałek) Dzień Sztuk i Tańca miejsce: Teatr Groteska

25 maja 2021r. (wtorek) Dzień Sztuk i Filmu miejsce: Teatr Groteska

31 maja 2021r. (poniedziałek)  (albo  26 maja 2021r.(środa) )– ostateczny termin zostanie potwierdzony w późniejszym terminie – Gala Festiwalowa miejsce: Teatr Groteska

Daty transmisji nagrań z poszczególnych Dni Festiwalowych zostaną podane w późniejszym czasie.

Organizacja tego Festiwalu w obecnych warunkach epidemicznych jest tym bardziej wymagająca, jednak podejmujemy dla Was ten trud z radością, bo wiemy jak bardzo wszyscy potrzebujemy obecnie spotkań z Kulturą!

Ogromnie wierzymy, że tym razem nam się uda!

Z wyrazami szacunku i nadzieją na realizację naszych planów

Organizatorzy 51. FMFT

Życzenia Wielkanocne

„Zaledwie zimy minęła pogróżka,
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka, […]
Jakoś inaczej niż zwykle kur pieje,
Dziwnie piotrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budząc niepokój razem i nadzieję”.

 Leopold Staff

Pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Niech nadzieja, wiara i miłość zapukają do Państwa serc,
a smutek zamieni się w radość.

Dyrekcja oraz nauczyciele.

Oferta Edukacyjna II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Serdecznie zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną na najbliższy rok szkolny!

Do końca marca br. opublikowany zostanie szczegółowy opis klas tutaj

W najbliższych dniach w tej części serwisu dostępny będzie film promocyjny przygotowany specjalnie dla Was przez Samorząd Uczniowski naszej Szkoły

Dni Otwarte w naszym Liceum odbędą się w dniu 15 kwietnia br.

Szczegóły wkrótce

Zapraszamy Was do śledzenia naszej strony (również zakładki Rekrutacja)

Trzymamy mocno kciuki za wyniki Waszych sprawdzianów ósmoklasisty i serdecznie zachęcamy do wyboru naszego Liceum

Powodzenia i do zobaczenia!

Październik 2021
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 92
W tym tygodniu: 5890
W sumie: 4022874

bip